ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zealously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zealously*, -zealously-

zealously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zealously (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวงก้าง (v.) treasure zealously See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive Syn. กันท่า

zealously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (penbāpenlan) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily ; zealously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zealously
Back to top