ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enthusiastically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enthusiastically, *enthusiastically*,

-enthusiastically- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was enthusiastically encouraging decomposition.เขานิยมการย่อยสลาย อย่างแข็งขันเลยทีเดียว
Landed a little too enthusiastically and tore my achilles.ร่อนลงมาด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อย และเอ็นร้อยหวายฉีก

-enthusiastically- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote

-enthusiastically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱唱[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically

-enthusiastically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enthusiastically-
Back to top