ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enthusiastically*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enthusiastically, -enthusiastically-

*enthusiastically* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enthusiastically (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently, zealously
English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna find that our victim was tortured a little too enthusiastically, and then the government tried to bring him back to life.เราคงได้เจอเหยื่อ ที่ถูกทรมานเล็กน้อย อย่างน่าเร้าใจเีชียว และพวกนั้นพยายาม ปลุกชีพเค้า
He was enthusiastically encouraging decomposition.เขานิยมการย่อยสลาย อย่างแข็งขันเลยทีเดียว
Landed a little too enthusiastically and tore my achilles.ร่อนลงมาด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อย และเอ็นร้อยหวายฉีก
Our elder used to teach us to "welcome guests enthusiastically"บ้านข้าต้อนรับเเขกกันเเบบนี้เเหละ

*enthusiastically* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, 踊跃 / 踴躍] eager; enthusiastically
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

*enthusiastically* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out
熱唱[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically

*enthusiastically* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enthusiastically*
Back to top