ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inclose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inclose*, -inclose-

inclose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclose (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม Syn. enclose, surround
English-Thai: Nontri Dictionary
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย

inclose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose FR: inclure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inclose
Back to top