ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sentimental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sentimental*, -sentimental-

sentimental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sentimental (adj.) ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ See also: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง Syn. emotional, idealistic, susceptible
sentimentalist (n.) คนมีอารมณ์อ่อนไหว Syn. romanticist
sentimentality (n.) ความมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalization (n.) การมีอารมณ์อ่อนไหว See also: การมีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize (vi.) มีอารมณ์อ่อนไหว See also: มีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize (vt.) ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว See also: ทำให้รู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentally (adv.) อย่างแสดงความรู้สึกมากไป
English-Thai: HOPE Dictionary
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
English-Thai: Nontri Dictionary
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา
Don't get sentimental now Dad.อย่าพึ่ง รู้สึกซาบซึ้งในตอนนี้ พ่อ
Don't go sentimental on me now.อย่าไปมีอารมณ์อ่อนไหวที่ฉันตอนนี้
Now he's got custody of his stepdaughter and not for sentimental reasons.ตอนนี้เขาได้สิทธิดูแลลูกเลี้ยง... ...ไม่ใช่เพราะด้วยความรัก
SIGN SENTIMENTAL CARDS...เขียนการ์ดบอกความในใจ
And he took something of mine with great sentimental value.และเขาได้เอาบางสิ่งของข้า ที่มีค่ามากไปด้วย
I'm sentimental because I don't want to murder our son?ฉันรู้สึกว้าวุ่นเพราะฉันไม่อยากฆ่าลูกของเรา?
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า
You can call me sentimental if you want to, buddy...นายจะบอกว่าฉันอารมณ์อ่อนไหวก็ได้นะ
I wouldn't have thought Vesper the sentimental typeไม่คิดว่าเวสเปอร์จะชอบคนสไตล์นั้น
You don't strike me as the sentimental type.คุณไม่ทำให้ผมคิดว่าคุณเป็นแบบซาบซึ้งสะเทือนใจ

sentimental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy

sentimental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
感傷劇[かんしょうげき, kanshougeki] (n) (See パセティックドラマ) sentimental drama
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality
センチ[, senchi] (n) (1) centimeter; (n,pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P)
センチメンタリスト[, senchimentarisuto] (n) sentimentalist
センチメンタリズム[, senchimentarizumu] (n) sentimentalism
センチメンタル[, senchimentaru] (adj-na,n) sentimental; (P)
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality
感傷主義[かんしょうしゅぎ, kanshoushugi] (n) sentimentalism
感傷主義者[かんしょうしゅぎしゃ, kanshoushugisha] (n) sentimentalist
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet

sentimental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มด่ำ[adj.] (deūmdam) EN: sentimental FR:
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:
ตื้นตันใจ[adj.] (teūntanjai) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: émouvant ; sentimental

sentimental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sentimentalität {f}sentimentality
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background
Rührseligkeit {f} | voller Rührseligkeitsentimentality | sloppily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sentimental
Back to top