ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badge*, -badge-

badge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badge (n.) เข็ม See also: เครื่องหมาย Syn. token, emblem
badge (vt.) ติดเข็ม See also: ติดเครื่องหมาย
badger (n.) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา Syn. hedgehog
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
badger into (phrv.) รบเร้าให้ See also: รบเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
English-Thai: Nontri Dictionary
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, uh, don't I get a badge or something?แต่เอ่อฉันจึงไม่ได้รับป้ายหรือ อะไร?
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.ป้ายของคุณหมายถึงทหาร และทหารหมายถึงพวกเราทุก คน คุณฉันทั้งหมดของเราได้ที่นี่ใน วันนี้
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า
Only I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.เพียง แต่ฉันเป็นเหรียญทองแดง ที่จะบอกว่า ฉันเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ดี
I'll expect your gun and your badge on my desk...งั้นก็คืนปืนกับตราตำรวจให้ฉันพรุ่ง...
If your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.ถ้าเด็กของคุณต้องการที่จะรู้ว่าใครใส่ลงตีกับคุณป้ายของฉันคือ 38,723
Just doing my job, like the badge says, protecting and serving.เพียงแค่ทำหน้าที่ของฉันเช่นป้ายบอกว่าปกป้องและให้บริการ
Don't you remember in high school we always had to iron the uniform and wear the magnolia badge on the left pocketคุณจำสมัยเรียนไม่ได้หรือ เราต้องรีดชุดให้เรียบ ใส่กระดุม
We had to wear the magnolia badge and they always checked in the morningเราต้องใส่กระดุม แล้วพวกเค้าก็จะตรวจทุกเช้า
Yes so did I I've kept that badge for a long timeฉันก็เหมือนกัน ฉันเก็บกระดุมไว้นานทีเดียว
I'm gonna go with my badge held high and then to my house justified... because it's my life.ผมจะนอนตายกอดเหรียญกล้าหาญของผม แล้วจากนั้นเพื่อเป็นเกียรติแด่วงค์ตระกูลของผม... เพราะมันเป็นชีวิตของผม
Your packet has tickets in it, and there's your badge number.ห่อของคุณจะมีตั๋วอยู่ในนั้น และหมายเลขประจำคัว

badge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
[chá, ㄔㄚˊ, 猹] Badger-like wild animal
[huān, ㄏㄨㄢ, 獾] badger
证章[zhèng zhāng, ㄓㄥˋ ㄓㄤ, 证章 / 證章] badge
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 貆] badger
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
胶片佩章[jiāo piàn pèi zhāng, ㄐㄧㄠ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄟˋ ㄓㄤ, 胶片佩章 / 膠片佩章] film badge
胸章[xiōng zhāng, ㄒㄩㄥ ㄓㄤ, 胸章] lapel badge
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 琮] octagonal jade badge; surname Cong
[pī, ㄆㄧ, 狉] puppy badger
[méi, ㄇㄟˊ, 猸] used for ferret, badger or mongoose; variant of 獴 mongoose

badge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッジシステム[, bajjishisutemu] (n) BADGE system
バッジテスト[, bajjitesuto] (n) badge test
フィルムバッジ[, firumubajji] (n) film badge
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge
襟章[えりしょう, erishou] (n) lapel badge
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P)
バッジ[, bajji] (n) badge; (P)
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark
日本穴熊[にほんあなぐま;ニホンアナグマ, nihon'anaguma ; nihon'anaguma] (n) (uk) (See アナグマ・1) Japanese badger (Meles meles anakuma)
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
穴熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 穴熊囲い,将棋) defensive opening for shogi
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle)
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest)
蜜穴熊[みつあなぐま;ミツアナグマ, mitsuanaguma ; mitsuanaguma] (n) (uk) (obsc) (See ラーテル) honey badger (Mellivora capensis)
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P)
鼬;鼬鼠[いたち;イタチ, itachi ; itachi] (n) (1) (uk) weasel (esp. the Japanese weasel, Mustela itatsi); (2) mustelid (any other member of the weasel family, inc. badgers, martens, minks, ferrets, otters, polecats, stoats, skunks, etc.)
鼬穴熊[いたちあなぐま;イタチアナグマ, itachianaguma ; itachianaguma] (n) (uk) ferret badger (esp. the Chinese ferret-badger, Melogale moschata)

badge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia FR: badge [m]
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia FR: badge [m]
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger FR: blaireau [m]
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger FR:
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: badger FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง ; หมูหรึ่ง[n.] (mūring ; mū) EN: Hog Badger FR:
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī b) EN: honey badger FR: Sibia de Blyth

badge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisleser {m}badge reader
Dienstmarke {f}badge of office
Ehrenzeichen {n}badge of honour
Rangabzeichen {n}badge of rank
Dachshetze {f}badger baiting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badge
Back to top