ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inclusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inclusion*, -inclusion-

inclusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclusion (n.) การผนวก See also: การรวมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. admittance, incorporation Ops. exclusion
English-Thai: Nontri Dictionary
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย,ความครอบคลุม,สิ่งที่รวมอยู่ด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inclusionส่วนไม่มีชีวิตของไซโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclusion and Exclusionเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าและตัดตัวอย่างออก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู
Up there singing about empowerment and inclusion, telling everyone it's okay to be exactly the person you are.ร้องเพลงเรื่อง ความเสมอภาค บอกทุกคนให้เป็น ตัวของตัวเอง

inclusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内含体[nèi hán tǐ, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄊㄧˇ, 内含体 / 內含體] inclusion bodies

inclusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion
内包[ないほう, naihou] (n,vs,vt) (1) connotation; comprehension; intension; (2) inclusion; containment within; (P)
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P)
包括[ほうかつ, houkatsu] (n,vs,adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P)
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n,vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
操作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set
添加要素[てんかようそ, tenkayouso] inclusions

inclusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเป็นเซตย่อย[n. exp.] (kān pen set) EN: inclusion FR: inclusion [f]
ความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย[n. exp.] (khwām samph) EN: inclusion relation FR:
การเพิ่มเข้า-ตัดออก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: inclusion-exclusion FR:

inclusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versetzung {f} (nach)inclusion (in)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inclusion
Back to top