ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drug*, -drug-

drug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drug (n.) ยา See also: โอสถ, ผลิตภัณฑ์, สารเสพติด Syn. medicine, antidote, elixir
drug (vt.) ให้ยา See also: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เครื่องดื่ม Syn. medicate, narcotize, treat
drug abuser (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด See also: ผู้เสพยา, คนติดยา Syn. addict
drug addict (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด See also: ผู้เสพยา, คนติดยา Syn. drug abuser, addict
drug dealer (n.) คนขายยา
drug on the market (idm.) มีเกลื่อนกลาด See also: มีมากมายในท้องตลาด
drug taker (n.) ผู้ติดยาเสพติด
druggie (sl.) คนติดยาเสพย์ติด See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
druggist (n.) เภสัชกร See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา Syn. licensed pharmacist, pharmacologist
druggy (sl.) คนติดยาเสพย์ติด See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
drugs (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, nostrum, panacea
drugstore (n.) ร้านขายยา See also: สถานที่จำหน่ายยา Syn. medical distributor
English-Thai: HOPE Dictionary
drug(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา
drug storen. ร้านขายยา, Syn. dispensary
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
English-Thai: Nontri Dictionary
drug(n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drug addiction; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug abuseพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Drug addictionพฤติกรรมการติดยา [TU Subject Heading]
Drug dealersผู้ค้ายาเสพติด [TU Subject Heading]
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดื้อยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา, ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ต้านทานฤทธิ์ยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา Ops. แพ้ยา
ต้านยา (v.) resist drug action Syn. ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ถุน (v.) take a nip of drug or opium
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (n.) the Food and Drug Administration Syn. อย.
อย. (n.) The Food and Drug Administration Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยา (n.) drug See also: narcotic Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด
ยา (n.) drug See also: narcotic Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด
ยาเสพติด (n.) drug See also: narcotic Syn. สารเสพติด
ยาเสพติด (n.) drug See also: narcotic Syn. สารเสพติด
์ยาเสพติด (n.) drug See also: narcotic, dope, opiate Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด
ขี้ฝิ่น (n.) drug addict See also: dope addict Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น, ผู้ติดฝิ่น
ขี้ยา (n.) drug addict Syn. คนติดยา, ผู้ติดยา
คนติดฝิ่น (n.) drug addict See also: dope addict Syn. ขี้ยา, ผู้ติดฝิ่น
คนติดยา (n.) drug addict
คนติดยา (n.) drug addict Syn. ผู้ติดยา
ผู้ติดฝิ่น (n.) drug addict See also: dope addict Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น
ผู้ติดยา (n.) drug addict Syn. คนติดยา
ยาทาภายนอก (n.) drug for external use Ops. ยาใช้ภายใน
ยาใช้ภายนอก (n.) drug for external use Syn. ยาทาภายนอก Ops. ยาใช้ภายใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด
Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.
Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?
Will, come on... I gotta be back at the drug store tomorrow!วิล มาสิ ผมจะต้องกลับไปที่ร้านขายยาพรุ่งนี้
Yeah, you don't want to drug me. Mac, I'm not a prisoner !พายุหนักจะมาภายใน 48 ชั่วโมงนี้
See, Jimmy knew if Paulie found out he was into drug deals with me...จิมมี่รู้ว่า ถ้าพอลลี่จับได้ว่า เขาก็ขายยาร่วมกับผมเหมือนกัน
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ
Just so your good friend Roy could nail a drug dealer.และเพื่อนที่แสนดีของคุณ รอย เล่นงานผู้ค้ายาได้
Thought you was the drug squad. Come on in.คิดว่าคุณเป็นทีมยาเสพติด มาในสิ่งต่อไปนี้
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร?
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง

drug ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
毒瘾[dú yǐn, ㄉㄨˊ ˇ, 毒瘾 / 毒癮] drug addiction
禁毒[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, 禁毒] drug prohibition
瘾君子[yǐn jūn zǐ, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, 瘾君子 / 癮君子] opium eater; drug addict; chain smoker
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退烧药 / 退燒藥] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)
拟阿拖品药物[nǐ ā tuō pǐn yào wù, ㄋㄧˇ ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ˋ, 拟阿拖品药物 / 擬阿拖品藥物] atropinemimetic drug
氯喹[lǜ kuí, ㄌㄩˋ ㄎㄨㄟˊ, 氯喹] chloroquine (antimalarial drug)
配药[pèi yào, ㄆㄟˋ ㄧㄠˋ, 配药 / 配藥] dispense (drugs); prescribe
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, 抗药 / 抗藥] drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 抗药能力 / 抗藥能力] drug-resistance (of a pathogen)
毒品[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, 毒品] drugs; narcotics; poison
毒贩[dú fàn, ㄉㄨˊ ㄈㄢˋ, 毒贩 / 毒販] drugs trade
禁药[jìn yào, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄠˋ, 禁药 / 禁藥] drugs ban (e.g. for athletes)
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 药剂士 / 藥劑士] druggist; pharmacist
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
药商[yào shāng, ㄧㄠˋ ㄕㄤ, 药商 / 藥商] druggist
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, 假药 / 假藥] fake drugs
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, 犯毒] illegal drug; narcotic
静脉吸毒[jìng mài xī dú, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ ㄒㄧ ㄉㄨˊ, 静脉吸毒 / 靜脈吸毒] intravenous drug; IV drug
药品[yào pǐn, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 药品 / 藥品] medicaments; medicine; drug
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug
[yào, ㄧㄠˋ, 葯] medicine; drug
[yào, ㄧㄠˋ, 药 / 藥] medicine; drug; cure
孤儿药[gū ér yào, ㄍㄨ ㄦˊ ㄧㄠˋ, 孤儿药 / 孤兒藥] orphan drug
服药过量[fú yào guò liàng, ㄈㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 服药过量 / 服藥過量] overdose of drugs
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 专利药品 / 專利藥品] patent drugs
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 药房 / 藥房] pharmacy; drugstore
精神药物[jīng shén yào wù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄠˋ ˋ, 精神药物 / 精神藥物] psychotropic drugs
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗药性 / 抗藥性] resistance to action of a drug
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, 锯棕榈 / 鋸棕櫚] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men)
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, 磺胺] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever)
震颤素[zhèn chàn sù, ㄓㄣˋ ㄔㄢˋ ㄙㄨˋ, 震颤素 / 震顫素] tremorine (drug inducing shivering)

drug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug
オーファンドラッグ[, o-fandoraggu] (n) orphan drug
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery
サルファ剤[サルファざい, sarufa zai] (n) sulfa drug
ジェネリック医薬品[ジェネリックいやくひん, jienerikku iyakuhin] (n) generic drug
ゾロ[, zoro] (n) (abbr) (See ぞろ薬) generic drug
ゾロ薬;ぞろ薬[ゾロやく(ゾロ薬);ぞろやく(ぞろ薬), zoro yaku ( zoro kusuri ); zoroyaku ( zoro kusuri )] (n) (col) (See 後発医薬品,ジェネリック医薬品) generic drug
デザイナードラッグ[, dezaina-doraggu] (n) designer drug
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P)
ドラッグデリバリーシステム[, doragguderibari-shisutemu] (n) drug delivery system
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug)
ペイ中[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction
ペイ患[ペイかん, pei kan] (n) (obsc) drug addict
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
処方薬[しょほうやく, shohouyaku] (n) prescription drug
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner
売薬;売り薬[ばいやく(売薬);うりぐすり, baiyaku ( baiyaku ); urigusuri] (n,adj-no) patent medicine; nonprescription drug
大衆薬[たいしゅうやく, taishuuyaku] (n) over-the-counter drug
市販薬[しはんやく, shihanyaku] (n) over-the-counter drug
排卵誘発剤[はいらんゆうはつざい, hairanyuuhatsuzai] (n) ovulation-inducing drug
睡眠導入剤[すいみんどうにゅうざい, suimindounyuuzai] (n) sleep inducing drug
習慣性薬物[しゅうかんせいやくぶつ, shuukanseiyakubutsu] (n) addictive drug
自白剤[じはくざい, jihakuzai] (n) truth serum; truth drug
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie
薬屋[くすりや, kusuriya] (n) pharmacy; chemist; drug store
薬禍[やっか, yakka] (n) harmful side effects of a medicine or drug
製薬[せいやく, seiyaku] (n,adj-no) medicine manufacture; drug manufacture; (P)
試験薬[しけんくすり, shikenkusuri] (n) experimental drug
鎮痙剤[ちんけいざい, chinkeizai] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug
鎮痙薬[ちんけいやく, chinkeiyaku] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug
降圧剤[こうあつざい, kouatsuzai] (n) drug to lower blood pressure; antihypertensive
麻薬中毒[まやくちゅうどく, mayakuchuudoku] (n,adj-no) drug addiction
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie
麻薬問題担当長官[まやくもんだいたんとうちょうかん, mayakumondaitantouchoukan] (n) drug czar; Director of the White House Office of National Drug Control Policy; ONDCP
麻薬常習[まやくじょうしゅう, mayakujoushuu] (n) drug addiction
麻薬患者[まやくかんじゃ, mayakukanja] (n) drug addict

drug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรกิริยาระหว่างยา ; อันตรกิริยาของยา[n. exp.] (antarakiriy) EN: drug interaction FR:
อัตราการปลดปล่อยยา[n. exp.] (attrā kān p) EN: drug release rate FR:
ฉลากยา[n. exp.] (chalāk yā) EN: drug label FR:
ดื้อยา[adj.] (deūyā) EN: drug resistant FR:
การบำบัดด้วยยา[n. exp.] (kān bambat ) EN: drug therapy ; drug treatment ; pharmacotherapeutics FR: pharmacothérapie [f]
การบริโภคยา[n. exp.] (kān børiphō) EN: drug consumption FR: consommation de médicaments [f]
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การใช้ยาในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai yā) EN: drug abuse FR: abus de médicaments [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR:
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
การดูดซึมยา[n. exp.] (kān dūtseum) EN: drug absorption FR:
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā) EN: drug administration FR:
การขับถ่ายยา[n. exp.] (kān khapthā) EN: drug excretion FR: élimination des médicaments [f]
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kān khā yās) EN: drug trade ; drug trafficking FR: commerce de la drogue [f]
การกระจายยา[n. exp.] (kān krajāi ) EN: drug distribution FR: distribution des médicaments [f]
การออกแบบยา[n. exp.] (kān øk baēp) EN: drug design FR:
การแพ้ยา[n. exp.] (kān phaē yā) EN: drug allergy FR: allergie aux médicaments [f]
การปลดปล่อยยา[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: drug release FR:
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
การรักษาด้วยยา[n. exp.] (kān raksā d) EN: drug therapy ; drug treatment FR: médication [f]
การติดยา[n. exp.] (kān tit yā) EN: drug addiction ; drug dependence FR: dépendance aux médicaments [f] ; addiction [f] (anglic.)
เคาน์เตอร์ยา[n. exp.] (khaotoē yā) EN: drug counter FR:
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict FR: drogué [m]
คิลานเภสัช[n.] (khilānaphēs) EN: medicaments (for monks) ; drug ; medicine FR:
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict FR: drogué [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fi) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: addict [m] (anglic.)
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ความชินยา[n. exp.] (khwām chin ) EN: drug tolerance FR: tolérance aux médicaments [f]
นักวิชาการอาหารและยา[n. exp.] (nakwichākān) EN: food and drug technical officer FR:
องค์ประกอบของยา[n. exp.] (ongprakøp k) EN: drug composition FR: composition d'un médicament [f]
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)[abv.] (Øyø. (Samna) EN: FDA (Food and Drug Administration) FR:
ปาร์ตี้ยาเสพติด[n. exp.] (pātī yāsēpt) EN: party drug FR:
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัช-[pref.] (phēsatcha- ) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัชสนเทศ[n.] (phēsatchaso) EN: drug information FR:
ผู้ค้ายาเสพติด[n. exp.] (phūkhā yāsē) EN: drug trafficker FR: trafiquant de drogue [m]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [f]
รายการตำรับยา[n. exp.] (rāikān tamr) EN: drug formulary ; formulary FR:

drug ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchtmittel {n}addictive drug
Antidiabetikum {n}; blutzuckersenkendes Mittel [med.]antidiabetic; diabetes drug
Einstiegsdroge {f}gateway drug
Wunderdroge {f}miracle drug
Freizeitdroge {f}recreational drug
Trip {m} | Drogentriptrip [slang] | drug trip
Apotheke {f}drugstore [Am.]
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Arzneimittelsicherheit {f}drug safety
Drogenabhängigkeit {f}drug addiction
Drogenkonsum {m}drug consumption
Drogenmissbrauch {m}drug abuse
Drogenopfer {n}drug victim
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdrug addict
Drogenszene {f}drug scene
Rauschgifthandel {m}drug traffic
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
Rauschgiftsucht {f}drug addiction
Rauschgift {n}narcotic drug; drug; narcotic
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs
Doping {n} [sport]taking drugs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drug
Back to top