ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dole out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dole out*, -dole out-

dole out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dole out (phrv.) ให้ทาน See also: บริจาค, ให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียด (v.) dole out See also: share, distribute, portion, allot, apportion Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
แบ่ง (v.) dole out See also: share, distribute, portion, allot, apportion Syn. แจก, ปัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด
He has a need to dole out personal justice.เขาต้องการพิพากษาด้วยตัวเอง
I won't be around to dole out these nuggets forever.ฉันไม่ได้อยากจะบริจาคพวกนี้ตลอดไปนะ
Now, as I recall, weren't you the one tasked to dole out the beatings, not receive them?เท่าที่ฉันจำได้ นายมักเป็นผู้ให้มาตลอด มากกว่าจะโดนเองนะ
They watch over all of us, ready to dole out mercy or justice.พระองค์เฝ้ามองเราทุกคน พร้อมประทานความการุณย์ หรือความเป็นธรรม

dole out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
เจียด[v.] (jīet) EN: dole out ; share ; distribute FR:
หย่อย[v.] (yǿi) EN: dole out in small quantities ; come out one by one ; file FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dole out
Back to top