ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disprove-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disprove, *disprove*,

-disprove- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still, he'll fight this, and I'll have to disprove him.ถึงอย่างนั้น เขาสู้แน่ และผมต้องหาข้อหักล้างเขา
EITHER STRUGGLING TO DISPROVE HERนักวิทยาศาสตร์บางสิ่งบางอย่าง เท่านั้นที่จะคิดว่าจะเรียกว่า "สสารมืด".
This is something many believe in their hearts, but is there a way to prove it or disprove it scientifically?นี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าในหัวใจ ของพวกเขา แต่จะมีวิธีการพิสูจน์หรือหักล้างทาง วิทยาศาสตร์?
He has nothing to prove or disprove about himself or to himself.เขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ กับตัวเองหรืออะไรก็ตาม
If only to disprove it.ถ้าเพียง แต่จะพิสูจน์มัน

-disprove- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
พิสูจน์แย้ง[v. exp.] (phisūt yaēn) EN: disprove FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disprove-
Back to top