ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refule*, -refule-

refule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refule (vt.) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด See also: พิสูจน์ว่าผิด Syn. discredit, explode Ops. prove

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refule
Back to top