ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*defile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defile, -defile-

*defile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defile (vt.) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, sully Ops. honor, appreciate
defile (vt.) ทำให้สกปรก (คำทางการ) See also: ทำให้เกิดมลพิษ Syn. pollute, dirty
defilement (n.) การทำให้เป็นมลพิษ See also: การทำให้สกปรก Syn. contamination
defilement (n.) การทำลาย See also: การทำให้เสื่อมเสีย Syn. desecration
English-Thai: HOPE Dictionary
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
English-Thai: Nontri Dictionary
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am prepared to die, for I cannot go on living... knowing that I defiled the memory of the woman... who brought my manhood alive and made it sing.ผมพร้อมที่จะตายเพราะไม่สามารถอยู่ โดยรู้ว่าผมทรยศต่อความทรงจำของผู้หญิง ที่สอนให้ผมเป็นชายเต็มตัวและโชกโชน
Their presence defiles the iron.สถานะของพวกเขา defiles เหล็ก
All that will do is defile you and turn you into something else!ทั้งหมดที่จะทำคือการทำให้เกิดมลพิษกับคุณและทำให้คุณเป็นอย่างอื่น!
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ
Secondly, for a remedy against sin, and to avoid fornication... that such persons as have not the gift of continence... might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.ข้อสอง หลีกเลี่ยงการทำบาป และไม่ทำผิดประเวณี ไม่ให้เป็นบุคคลมักมาก คบชู้สู่สาว จะแต่งงานและรักษาขนบธรรมเนียม ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า
THE NEXT TIME YOUR HUSBAND'S "BAND" DEFILED ANOTHER ROCK CLASSIC.ครั้งหน้าที่วงของสามีคุณ เปลี่ยนเป็นวงร็อคคลาสสิค
I think of all the ways I can defile you.ผมคิดแต่หนทางที่จะทำลายคุณ
No, I will not let that woman defile nana's lace.ไม่ ฉันไม่ยอยให้ยัยนั่นมาทำลูกไม้ลายฉลุนั่นเละหรอก
And we can defile any piece of furniture you want.และเราจะทำให้เฟอนิเจอร์แปดเปื้อน ทุกชิ้นที่คุณต้องการ
Oh, no. They defiled our home here.โอ้ ไม่ พวกเขาทำรกแบบนี้ได้ยังไง
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้
We're not going to defile his Holiness body just because of these claims.พฤษภาคมตั้งบันทึกวันที่.

*defile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
弄脏[nòng zāng, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄤ, 弄脏 / 弄髒] defile; smear
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 衊] defiled with blood
[è, ㄜˋ, 阨] defile; pass; in distress
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, 松柏] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb

*defile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
隘路;あい路[あいろ, airo] (n) defile; narrow path; bottleneck

*defile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วง[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: march to protest (against) FR: défiler (contre)
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show FR: défilé de mode [m]
การเดินพาเหรด[n. exp.] (kān doēn ph) EN: parade FR: défilé [m]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวนพาเหรด[n. exp.] (khabūan phā) EN: parade ; carnaval FR: défilé [m] ; cortège [m]
ขบวนพาเหรดนักเรียน ; ขบวนพาเหรดของนักเรียน[n. exp.] (khabūan phā) EN: FR: défilé des écoliers [m]
ขบวนพาเหรดทหาร[n. exp.] (khabūan phā) EN: military parade FR: défilé militaire [m]
แคทวอล์ค[n. exp.] (khaētwøk) EN: catwalk FR: podium de défilé de mode [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
กองกิเลส[n. exp.] (køng kilēt) EN: defilements ; impurities FR:
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan FR: défilé [m] ; procession [f] ; cortège [m]
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
โอฆสงสาร[n.] (ōkhasongsān) EN: The Four Floods of Defilement (sensual desire, existence, wrong views and ignorance) FR:
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ผ่านไป[v. exp.] (phān pai) EN: pass through ; go through FR: défiler ; parcourir ; passer par ; s'écouler
พาเหรด[n.] (phāraēt) EN: parade FR: parade [f] ; défilé [m]
สวนสนาม[n.] (sūansanām) EN: march ; military parade ; parade ; review FR: défilé militaire [m]
เทศกาลพาเหรด[n. exp.] (thētsakān p) EN: parade FR: défilé [m]
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:

*defile* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlweg {m}narrow pass; defile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *defile*
Back to top