ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defective-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defective, *defective*,

-defective- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ?
YOU DEFECTIVE BRA !แกมันยกทรงที่ไม่ได้ความ
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น
Quiet defective or something like that.เหมือนมันอาจจะเสียก็ได้
Clearly you are defective beyond repairเห็นได้ชัดเลยมีมีข้อบกพร่องจนปรับอะไรไม่ได้แล้ว
Guards, take this defective clon to the incineratorยาม เอาตัวปลอมที่มีข้อบกพร่องนี่ไปเผาซะ
Take the prisoner and the defective clon to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปซะ แล้วก็ตัวปลอม ไปที่เตาเผา
Both you and I are privileged people, how come our lives are defective like this.ทั้งคู่ ฉันและนายต่างก็เป็นเอกสิทธิ์ชน ทำไมเราถึงต้องได้มามีชีวิตที่มีข้อบกพร่องเช่นนี้
Well, my defective little kidney and I thank you both.ไตพิการของฉันและตัวฉันต้องขอบคุณพวกคุณมาก
Well, I think the goalie was probably playing with a defective stick, so...ไม่แน่ โกลอาจจะใช้ไม้ที่ตาข่ายไม่ดีอยุ่แล้วก็ได้
I'm not interested in defective products.ฉันไม่สนใจ พวกของบกพร่องหรอกนะ

-defective- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track
不良品[ふりょうひん, furyouhin] (n) inferior goods; defective product
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
欠陥品[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track

-defective- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrut bok) EN: defective FR: défectueux
จำนวนพร่อง[n. exp.] (jamnūan phr) EN: deficient number ; defective number FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[v.] (khāttokbokp) EN: be defective ; be deficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[adj.] (khāttokbokp) EN: defective ; lacking FR:
มีตำหนิ[adj.] (mī tamni) EN: defective FR: défectueux
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ[n. exp.] (phalittapha) EN: defective product FR: produit défectueux [m]
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
เสียหาย[adj.] (sīahāi) EN: damaged ; defective ; harmed FR: abîmé ; endommagé ; défectueux

-defective- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlerhaft; mangelhaft; schadhaft {adj} | fehlerhafter; mangelhafter; schadhafter | am fehlerhaftesten; am mangelhaftesten; am schadhaftestendefective | more defective | most defective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defective-
Back to top