ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faultily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faultily*, -faultily-

faultily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultily (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย Syn. badly, incompletely

faultily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:

faultily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mangelhaft {adv}faultily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faultily
Back to top