ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

critical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *critical*, -critical-

critical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
critical (adj.) เกี่ยวกับการวิจารณ์
critical (adj.) จำเป็น Syn. crucial, significant
critical (adj.) ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค) See also: ซึ่งเป็นช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
critical (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious, faultfinding
critical (adj.) เป็นช่วงอันตราย See also: คับขัน Syn. dangerous, risky
critically (adv.) โดยเป็นช่วงอันตราย
English-Thai: HOPE Dictionary
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
English-Thai: Nontri Dictionary
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical discourse analysisการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้ามุม (v.) be in a critical situation See also: be disadvantageous
คับขัน (adj.) critical See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก
ร้ายแรง (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
ลำบาก (adj.) critical See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน
วิกฤต (adj.) critical See also: risky, serious, dangerous, perilous Syn. วิกฤต
วิกฤติ (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
หน้าสิ่วหน้าขวาน (adj.) critical See also: dangerous, serious
ขั้นวิกฤติ (n.) critical point
จุดวิกฤติ (n.) critical point Syn. ขั้นวิกฤติ
ภาวะคับขัน (n.) critical situation See also: emergency period
มากยิ่ง (v.) be critical See also: be grave, be serious, be severe Syn. ยิ่งนัก, นักหนา
ร้ายแรง (v.) be critical See also: be crucial, be serious Syn. อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
วิกฤต (v.) be critical See also: be risky Syn. วิกฤติ
วิกฤติ (v.) be critical See also: be crucial, be serious Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
หนักหนา (v.) be critical See also: be grave, be serious, be severe Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา
หน้าไหว้หลังหลอก (adj.) hypocritical
เข้าด้ายเข้าเข็ม (v.) be critical See also: be serious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.ฟังนะ หมอรูแม็คบอกว่า คนป่วยอาการหนักมาก
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ
Captain how critical is our ignition?กัปตันวิธีที่สำคัญคือการจุด ระเบิดของเราหรือไม่
Naturally no critical predispositions to any been may gen inheritable diseases.การปล่อยตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ควบคุม อาจทำให้ติดโรคทางกรรมพันธุ์
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ?
You're critical of every fucking thing!เรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ทำให้มันเป็นเรื่อง!
Gate Three is not responding! We've taken critical damage, sir!ประตูสามไม่ขยับครับ เสียหายขั้นรุนแรงครับท่าน
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก
Currently in critical conditionตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1
Its critical point is (0, 1).จุดวิกฤตนั้นคือ (0, 1)
If you want to be critical if you want to go through your life like that sure be critical of every single person that walks up to you.ถ้าคุณอยากมีวิจารณญาณ ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไป ก็จงระแวงคนทุกคน

critical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
夹批[jiā pī, ㄐㄧㄚ ㄆㄧ, 夹批 / 夾批] critical annotations between the lines
临界状态[lín jiè zhuàng tài, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 临界状态 / 臨界狀態] critical state; criticality
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 临界质量 / 臨界質量] critical mass
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, 临界点 / 臨界點] critical point; boundary point
险症[xiǎn zhèng, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 险症 / 險症] critical illness
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, 危急] critical; desperate (situation)
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, 紧要 / 緊要] critical; crucial; vital
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, 临界 / 臨界] critical; boundary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 严重 / 嚴重] grave; serious; severe; critical
沉重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 沉重] heavy; hard; serious; critical
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, 伪善 / 偽善] hypocritical
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
笃病[dǔ bìng, ㄉㄨˇ ㄅㄧㄥˋ, 笃病 / 篤病] seriously ill; critical
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, 虚诈 / 虛詐] tricky and hypocritical

critical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
クリティカル[, kuriteikaru] (n,adj-na) critical
クリティカルエラー[, kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section
クリティカルパス[, kuriteikarupasu] (n) critical path
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
危篤[きとく, kitoku] (n,adj-no) critical illness; on the verge of death; (P)
厄年[やくどし, yakudoshi] (n,adj-no) unlucky year; critical age; (P)
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
正念場[しょうねんば, shounenba] (n) critical moment; do-or-die situation; (P)
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] (n) brink; critical moment; (P)
節目(P);フシ目[ふしめ(節目)(P);フシめ(フシ目), fushime ( fushime )(P); fushi me ( fushi me )] (n) (1) turning point; critical juncture; (2) (節目 only) knot (in a tree, etc.); (P)
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
重体(P);重態(P)[じゅうたい, juutai] (adj-na,adj-no,n) seriously ill; serious condition; critical state; (P)
風雲急を告げる[ふううんきゅうをつげる, fuuunkyuuwotsugeru] (exp,v1) to have grown tense (of a situation); to have become critical (and to be on the verge of a major upheaval)
クリティカルエラーハンドラ[, kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler
ダイアクリティカルマーク[, daiakuriteikaruma-ku] (n) diacritical mark
ダイアクリティック[, daiakuriteikku] (adj-f) (1) (See ダイアクリティカルマーク) diacritic; (n) (2) diacritical mark
マクロン[, makuron] (n) macron (diacritical mark)
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) vital point (critical place to make a move in the game of Go)
無批判[むひはん, muhihan] (adj-na,n) uncritically
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
危機的[ききてき, kikiteki] critical
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical

critical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อาการเพียบ[X] (ākān phīep) EN: in critical condition FR:
บริเวณวิกฤติ[n. exp.] (børiwēn wik) EN: critical region FR:
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
เชิงวิพากษ์[adj.] (choēng wiph) EN: critical FR: critique
ชอบจับผิด[adj.] (chøp japphi) EN: critical FR: critique
ช่วงวิกฤต = ช่วงวิกฤติ[n. exp.] (chūang wikr) EN: critical period FR:
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต[n. exp.] (flak khwām ) EN: critical heat flux FR:
เหตุการณ์คับขัน[n. exp.] (hētkān khap) EN: critical situation ; tight situation FR:
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
จวนตัว[X] (jūantūa) EN: with no way out ; at the critical moment FR:
จุดวิกฤติ[n. exp.] (jut wikrit) EN: critical point FR: point critique [m]
การคิดเชิงวิพากษ์[n. exp.] (kān khit ch) EN: critical thinking FR: pensée critique [f]
การคิดวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit wi) EN: critical thinking FR: pensée critique [f]
เขม็ง[adj.] (khameng) EN: tight ; taut ; hard ; tense ; critical FR:
ขั้นอันตราย[n. exp.] (khan antarā) EN: critical stage ; dangerous stage FR: étape critique [f]
ขั้นร้ายแรงมาก[n. exp.] (khan rāiraē) EN: critical stage FR: stade critique [m]
ขั้นวิกฤติ[n. exp.] (khan wikrit) EN: critical point FR:
เข้าด้ายเข้าเข็ม[loc.] (khaodāikhao) EN: at the crucial moment ; at the critical point ; on the verge of FR:
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ค่าวิกฤต[n. exp.] (khā wikrit) EN: critical value [f] FR: valeur critique [f]
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
ขอบเขตวิกฤต[n. exp.] (khøpkhēt wi) EN: critical region FR:
ความดันวิกฤติ[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure FR: pression critique [f]
ความดันวิกฤติในหัวฉีด[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure in nozzle FR:
ความหนาแน่นวิกฤต[n. exp.] (khwām nānae) EN: critical density FR:
ความแตกต่างที่สำคัญ[n. exp.] (khwām taēkt) EN: critical distinction FR:
กระเสียร[adj.] (krasīen) EN: critical FR:
มวลวิกฤติ[n. exp.] (mūan wikrit) EN: critical mass FR: masse critique [f]
มุมวิกฤต[n. exp.] (mum wikrit) EN: critical angle FR: angle critique [m]
หนักหนา[adj.] (naknā) EN: critical ; grave ; serious ; severe FR:
หน้าสิ่วหน้าขวาน[adj.] (nāsiunākhwā) EN: critical FR: critique
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: nearly dead ; almost dead ; almost died ; close to death ; in critical condition ; moribund FR:
พื้นที่วิกฤต[n. exp.] (pheūnthī wi) EN: critical region FR:
เพียบหนัก[adj.] (phīep nak) EN: in critical condition ; gravely ill FR:
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng mā) EN: critical FR: critique

critical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kritisch; bedenklich {adj} | kritischer | am kritischstencritical | more critical | most critical
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
biegekritische Drehzahl {f} [techn.]critical bending speed
Grenzfrequenz {f}critical frequency
Kritikfähigkeit {f}critical faculties
todsterbenskrank {adj}critically ill
Aussprachezeichen {n}diacritical mark
Diskettenfehler {m} [comp.](critical) disk error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า critical
Back to top