ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analogue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analogue*, -analogue-

analogue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analogue (n.) สิ่งที่คล้ายกัน See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน Syn. counterpart, complement
English-Thai: HOPE Dictionary
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนาล็อก (n.) analogue See also: analog Ops. ดิจิตอล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their observed phase shift in the diffusing electrons inside the ring already demonstrated the electric analogue of the Aharonov-Bohm quantum interference effect.พวกเขาสังเกตเห็น ระยะการเคลื่อนย้าย ในอิเลคตรอนที่กระจาย อยู่ในวงแหวนโลหะ แล้วก็แสดงให้เห็นว่า

analogue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock
類似体[るいじたい, ruijitai] (n) analog (chemistry); analogue
類縁体[るいえんたい, ruientai] (n) analog (chemistry); analogue
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P)

analogue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue ; analog (Am.) FR: analogue [m]
ทีวีอนาล็อก[n. exp.] (thīwī anālǿ) EN: analog television ; analogue television FR: télévision analogique [f]
อุปมาน[n.] (upamān = up) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
อุปมา[n.] (uppamā = up) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[n.] (uppamān = u) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleun) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like FR: être similaire ; être analogue

analogue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analoganzeige {f}analog display; analogue display
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analogue
Back to top