ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-consort-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consort, *consort*,

-consort- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You prefer to consort with humans.คุณให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่า
What college does Blair's consort go to?นายรู้มั้ยว่าหนุ่มที่แบลร์พามาเรียนอยู่ที่ไหน
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
He leaves his consort behind and runs away? !เขาทิ้งคู่ชีวิแล้วหลบหนีไปได้อย่างไรกัน
A girl of Gwen's standing could never consort with a nobleman.หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเช่นเกว็น ไม่มีทางได้ครองคู่กับบุรุษผู้สูงศักดิ์
A child born of a traitor's seed is no fit consort for our King.เด็กน้อยที่เกิดจากเมล็ดพัุนธ์ของผู้ทรยศ ไม่เหมาะที่จะเป็น\ คู่ครองกษัตริย์เรา
Before the "Women's Wear Daily" reporter shows up and thinks that I consort with fake Dior-carrying wannabes.ก่อนที่นักข่าวของ Women's Wear Daily" จะมา แล้วคิดว่าฉันรู้จักกับพวกถือดิออร์ปลอมๆที่อยากจะดัง
Captaining the Royal Lion as consort to the Walrus.กัปตันเรือเดอะรอยัลไลอ้อน ในฐานะพันธมิตรแห่งเรือวอลรัส
I think I have a better idea for the consort than the one we discussed.ข้าคิดว่าข้ามีความคิดที่ดีกว่านั้นเรื่องพันธมิตร ที่ดีกว่าความคิดหนึ่งที่พวกเราเคยปรึกษาหารือกัน
Neither one of you is fit consort for a queen.ไม่มีใครเหมาะ จะเป็นคู่ครองราชินี

-consort- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庖牺氏[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, 庖牺氏 / 庖犧氏] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧
帕尔瓦蒂[pà ěr wǎ dì, ㄆㄚˋ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄉㄧˋ, 帕尔瓦蒂 / 帕爾瓦蒂] Parvati (the consort of Shiva)
帕瓦蒂[pà wǎ dì, ㄆㄚˋ ㄨㄚˇ ㄉㄧˋ, 帕瓦蒂] Parvati (the consort of Shiva)

-consort- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソート[, konso-to] (n) consort
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P)
王婿[おうせい, ousei] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
王配[おうはい, ouhai] (n) prince consort
皇婿[こうせい, kousei] (n) prince consort
皇配[こうはい, kouhai] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
裏方[うらかた, urakata] (n) (1) (See 表方) someone working behind-the-scenes; scene shifter; (2) lady consort (to a high personage); (P)

-consort- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
ชายา[n.] (chāyā) EN: wife ; consort ; girl ; beautiful girl FR:
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife FR: reine [f]
ซ่องเสพ[v.] (sǿngsēp) EN: associate with ; consort with FR:
ส้องเสพ[v. exp.] (søng sēp) EN: associate (with) ; consort with FR:
ธงเยาวราชใหญ่[n. prop.] (Thongyaowar) EN: Standard for the Royal Consort of the Crown Prince of Thailand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -consort-
Back to top