ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confute*, -confute-

confute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confute (vt.) พิสูจน์ว่ากระทำผิด Syn. disprove, defeat
English-Thai: HOPE Dictionary
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute,disprove
English-Thai: Nontri Dictionary
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, clear of, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง

confute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い破る;言破る[いいやぶる, iiyaburu] (v5r,vt) to argue down; to confute
言い負かす;言負かす[いいまかす, iimakasu] (v5s,vt) to talk (a person) down; to confute
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on

confute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confute
Back to top