ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

franchise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *franchise*, -franchise-

franchise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
franchise (n.) การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise (n.) ใบอนุญาติให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
English-Thai: Nontri Dictionary
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He ran the franchise on it.เขาวิ่งแฟรนไชส์กับมัน
..and trash a franchise coffee bar.พวกแกคิดว่าทำอะไรลงไป
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด
Since the franchise started in 1960.ตั้งแต่เริ่มแตกสาขา มาในปี 1960
I found out you lost your franchise in Rock Creek last month.ผมพบว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้เสียแฟรนไชส์ที่ ร๊อคครีก
'Cause remember, you're not the only franchise in the area that we're supplying.นายไม่ใช้เจ้าเดียว ที่เราหาของมาให้
I mean, national franchise like Biggerson's getting meat from a place that looks like it wholesales Hong Kong knockoffs.แบบว่าบริษัทเฟรนไชส์ระดับชาติ อย่างบิ๊กเกอร์สัน มารับเนื้อจากสถานที่ ที่ดูเหมือนพ่อค้าขายส่ง จากฮ่องกงที่พึ่งเลิกงาน
This franchise was yours to manage.อืมมม แฟรนไชส์นี้เป็นของคุณ ในการจัดการ
Our evaluator. Sent to decide if we are to be franchise or footnote.ผู้ประเมินของเราไง ถูกส่งมาเพื่อตัดสินใจ ว่าเราจะได้เป็นโรงแรมในเครือมั้ย
They were passed down from owner to owner, until eventually being sold to an entertainment franchise company.จนสุดท้ายขายให้ เครือบริษัทเพื่อความบันเทิง
If you pay the franchise fees, we'll stop.เส้นตายวันที่ 15 นะ ถ้านายจ่ายค่าแฟรนไชส์ เราถึงจะหยุด
Franchise development in Charming's pretty much nonexistent.การเจริญเติบโตของแฟรนไซน์ในชามมิ่ง ไม่มีอยู่มากนัก

franchise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, 特许经营 / 特許經營] franchised operation; franchising

franchise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランチャイズチェーン[, furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC
フランチャイザー[, furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser
フランチャイズ[, furanchaizu] (n) franchise; (P)
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P)
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P)
失権[しっけん, shikken] (n,vs) loss of rights; disenfranchisement
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P)
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)

franchise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
แฟรนไชส์[n.] (fraēnchai) EN: franchise FR: franchise [f]
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การพูดตรง[n. exp.] (kān phūt tr) EN: FR: franchise [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ผู้รับสัมปทาน[n. exp.] (phū rap sam) EN: concessionaire ; licensee ; franchisee FR: concessionnaire [m] ; franchisé [m]
ร้านแฟรนไชส์[n. exp.] (rān fraēnch) EN: FR: magasin franchisé [m]
สัมปทาน[n.] (sampathān) EN: concession ; franchise ; monopoly FR: concession [f] ; licence [f] ; franchise [f] ; monopole [m]
สิทธิ์[n.] (sit) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly FR: droit [m] ; pouvoir [m]
สิทธิ[n.] (sitthi) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority FR: droit [m] ; privilège [m]
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
ให้เสรีภาพ[v. exp.] (hai sēriphā) EN: affranchise FR:
นิตยสารหัวนอก[n. exp.] (nittayasān ) EN: western-franchised magazine FR:
อย่างตรงไปตรงมา[adv.] (yāng trongp) EN: straightforwardly FR: en toute franchise

franchise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchiseklausel {f}franchise clause

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า franchise
Back to top