ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

composure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *composure*, -composure-

composure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
composure (n.) ความสงบของจิตใจ Syn. equanimity, tranquillity
English-Thai: HOPE Dictionary
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งเฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย, อยู่เฉย
อยู่เฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# If my rhyme was a drug # # I'd sell it by the gram, keep my composure ## ดีเจคนอื่นบอกเจ๋ง ถ้าบทกวีฉันเป็นยา คงขายดี #
That sort of composure and presence of mind means that it's someone very experienced.เป็นการกระทำที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก น่าจะเป็นฝีมือของพวกมืออาชีพ
Well, I admire your composure.{\cHFFFFFF}Well, I admire your composure.
And after getting into a small disagreement there the boy got upset and lost his self-composure and...หลังจากทะเลาะกันนิดหน่อย เด็กๆ ผมหัวเสีย แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่
You should have more composureเธอน่าจะใจเย็นมากกว่านี้นะ
I can't believe this. You'd think the director of the CIA would have a little more composure.ไม่อยากจะเชื่อ ผู้อำนวยการของ CIA
You are a paragon of kingly composure.ช่างสงบสุขุม สมเป็นแบบอย่างกษัตริย์

composure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid

composure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure
神色[しんしょく, shinshoku] (n) mind and composure
舞台度胸[ぶたいどきょう, butaidokyou] (n) on-stage composure
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P)
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P)

composure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตั้งสติ[n. exp.] (kān tang sa) EN: concentration ; composure FR:
เกิดอารมณ์[v. exp.] (koēt ārom) EN: lose one's composure FR:
ตั้งสติ[v. exp.] (tang sati) EN: compose oneself ; regain one's composure FR: se reprendre ; se ressaisir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า composure
Back to top