ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-composure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น composure, *composure*,

-composure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# If my rhyme was a drug # # I'd sell it by the gram, keep my composure ## ดีเจคนอื่นบอกเจ๋ง ถ้าบทกวีฉันเป็นยา คงขายดี #
That sort of composure and presence of mind means that it's someone very experienced.เป็นการกระทำที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก น่าจะเป็นฝีมือของพวกมืออาชีพ

-composure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure
神色[しんしょく, shinshoku] (n) mind and composure
舞台度胸[ぶたいどきょう, butaidokyou] (n) on-stage composure

-composure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตั้งสติ[n. exp.] (kān tang sa) EN: concentration ; composure FR:
เกิดอารมณ์[v. exp.] (koēt ārom) EN: lose one's composure FR:
ตั้งสติ[v. exp.] (tang sati) EN: compose oneself ; regain one's composure FR: se reprendre ; se ressaisir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -composure-
Back to top