ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tranquillity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tranquillity*, -tranquillity-

tranquillity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tranquillity (n.) ความสงบเงียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ

tranquillity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P)
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification

tranquillity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tranquillity
Back to top