ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complainant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complainant*, -complainant-

complainant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complainant (n.) ผู้ร้องทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าทุกข์ (n.) complainant See also: plaintiff, victim, sufferer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I still have the complainant on the line.ฉันยังอยู่กับเจ้าทุกข์ในสาย
Complainant was Julio Ruiz.ผู้ร้องทุกข์คือ ฮูลิโอ รูอิซ
But I no longer have contact with the complainant.แต่ฉันขาดการติดต่อ กับเจ้าทุกข์ไปแล้ว
So, as I understand it, the complainant, a deputy headmaster, alleges that he's been the victim of attempted extortion.ตามที่ฉันเข้าใจ ฝ่ายโจทก์ รองอาจารย์ใหญ่ กล่าวหาว่าเขาเป็นเหยื่อของ ความพยายามขู่กรรโชกทรัพย์
Simon may claim that the recording was consensual, was, in fact, commissioned by the complainant.ไซมอนอาจอ้างว่า คลิปถ่ายโดยสมัครใจ ที่จริงผู้กล่าวหาเป็นคนจ้างเขาถ่ายเอง

complainant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, 原告] complainant; plaintiff

complainant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し立て人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant
申立人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse

complainant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ผู้กล่าวหา[n.] (phū klāohā) EN: complainant ; accuser FR: plaignant [m]
ผู้ร้องทุกข์[n. exp.] (phū røngthu) EN: complainant FR: plaignant [m]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[n. exp.] (phū yeūn kh) EN: complainant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complainant
Back to top