ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*complainant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น complainant, -complainant-

*complainant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complainant (n.) ผู้ร้องทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าทุกข์ (n.) complainant See also: plaintiff, victim, sufferer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I still have the complainant on the line.ฉันยังอยู่กับเจ้าทุกข์ในสาย
So, as I understand it, the complainant, a deputy headmaster, alleges that he's been the victim of attempted extortion.ตามที่ฉันเข้าใจ ฝ่ายโจทก์ รองอาจารย์ใหญ่ กล่าวหาว่าเขาเป็นเหยื่อของ ความพยายามขู่กรรโชกทรัพย์
Complainant was Julio Ruiz.ผู้ร้องทุกข์คือ ฮูลิโอ รูอิซ
But I no longer have contact with the complainant.แต่ฉันขาดการติดต่อ กับเจ้าทุกข์ไปแล้ว
Simon may claim that the recording was consensual, was, in fact, commissioned by the complainant.ไซมอนอาจอ้างว่า คลิปถ่ายโดยสมัครใจ ที่จริงผู้กล่าวหาเป็นคนจ้างเขาถ่ายเอง

*complainant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, 原告] complainant; plaintiff

*complainant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff
申し立て人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant
申立人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse

*complainant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ผู้กล่าวหา[n.] (phū klāohā) EN: complainant ; accuser FR: plaignant [m]
ผู้ร้องทุกข์[n. exp.] (phū røngthu) EN: complainant FR: plaignant [m]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[n. exp.] (phū yeūn kh) EN: complainant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *complainant*
Back to top