ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-complainant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น complainant, *complainant*,

-complainant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I still have the complainant on the line.ฉันยังอยู่กับเจ้าทุกข์ในสาย

-complainant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し立て人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant
申立人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant

-complainant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ผู้กล่าวหา[n.] (phū klāohā) EN: complainant ; accuser FR: plaignant [m]
ผู้ร้องทุกข์[n. exp.] (phū røngthu) EN: complainant FR: plaignant [m]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[n. exp.] (phū yeūn kh) EN: complainant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -complainant-
Back to top