ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joker*, -joker-

joker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joker (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก Syn. comedian, buffon
joker (n.) ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลก (n.) joker See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon
ตัวตลก (n.) joker See also: clown, buffoon, jester Syn. จำอวด
ตัวโจ๊ก (n.) joker See also: clown, buffoon, jester Syn. ตัวตลก, จำอวด
โจ๊ก (n.) joker Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์, โจ๊กเกอร์
โจ๊กเกอร์ (n.) joker Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์
ไพ่โจ๊กเกอร์ (n.) joker Syn. โจ๊กเกอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ
Who would pay to watch Joker Bear?มีใครบ้าง อยากจะเสียตังค์ โหลดหมีงี่เง่ามาดูกันล่ะ
Look at that joker parked right in front of the fire hydrant.ดูคนบ้าจอดรถหน้าหัวฉีดดับเพลิงสิ
If this Joker guy was so smart, he'd have had us bring a bigger car.ถ้าโจ๊กเกอร์มันฉลาดจริง มันต้องให้เราเอารถใหญ่กว่านี้มาแล้ว
I'm betting the Joker told you to kill me soon as we loaded the cash.ฉันว่าโจ๊กเกอร์สั่งให้แกฆ่าฉันหลังจากเราขนเงินเสร็จ
Lieutenant, that joker card pinned to the body?ผู้หมวดค่ะไพ่ที่พบบนตัวศพ
Sir, the joker card had traces of your DNA on it.ท่านครับไพ่โจ๊กเกอร์มี DNA ของท่านติดอยู่
With no word from the Batman, even as they mourn Commissioner Loeb these cops have to wonder if the Joker will make good on his threat in the obituary column of The Gotham Times to kill the mayor.ไม่มีข่าวแบทแมน แม้อยู่ในช่วงพิธีศพ ผ.บ โร๊บ ตำรวจยังสงสัยว่าโจ๊กเกอร์จะทำตามคำขู่ไหม
The kind of mind the Joker attracts. What do you expect to learn from him?พวกที่โจ๊กเกอร์สนใจ คุณคิดว่าจะได้อะไรจากเขา
The Joker killed Gordon. He's gonna kill Rachel.โจ๊กเกอร์ฆ่ากอร์ดอน เขาจะฆ่าราเชลต่อ
You honestly think that's gonna keep the Joker from killing people?คุณคิดว่านั่นจะทำให้โจ๊กเกอร์เลิกฆ่าคนเหรอ
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ

joker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョーカー[, jo-ka-] (n) joker; (P)
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster

joker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker FR: pitre [m] ; bouffon [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joker FR: joker [m]
จอมทะเล้น[n. exp.] (jøm thalēn) EN: joker ; fresh guy FR:
ไพ่โจ๊กเกอร์[n. exp.] (phai jokkoē) EN: joker FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanø) EN: be a joker ; be a comedian FR:
ตัวโจ๊ก[n.] (tūajōk) EN: joker FR:
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

joker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmungskanone {f}great joker
Joker {m} (Kartenspiel)joker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joker
Back to top