ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insignia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insignia*, -insignia-

insignia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insignia (n.) เครื่องยศ See also: เครื่องประดับแสดงยศ Syn. badge, emblem
insignia of rank (n.) เครื่องยศ See also: แถบ
English-Thai: HOPE Dictionary
insignia(อินซิก'เนีย) n. ตราประจำตำแหน่ง,ตราเกียรติยศ,เครื่องราชอิสริยาภรณ์, Syn. insigne
English-Thai: Nontri Dictionary
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insigniaเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียด (n.) silver or gold tray used an insignia of high rank
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (n.) insignia See also: decoration given by the king Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ
เครื่องยศ (n.) insignia of rank See also: rank decoration
ทรงประพาส (n.) insignia´s cap Syn. หมวกทรงประพาส
หมวกทรงประพาส (n.) insignia´s cap
อุณาโลม (n.) infantry cap insignia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Note the insignia he used for the unit.ดูเครื่องหมายที่เขาใช้เป็นตราประจำหน่วยงานสิ
You're allowed to have a personal insignia on the forward part of the fuselage.คุณวาดตราประจำตัว ติดด้านหน้าลำตัวเครื่องได้
The insignia for an ancient blood cult. Right.มันเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเลือดในสมัยก่อน ใช่
Okay, the, um, the safe has an insignia on it.ก็ได้ บนเซฟมีเครื่องหมายอยู่ด้วย
Is there any insignia there,มีเครื่องหมายอะไรไหม?
The insignia on this ring belongs to Cornelius Sigan.ตราประจำตำแหน่งบนแหวนนี่ เป็นของคอร์นิเลียส ซิแกน
Well, is it all right with you if I cut out his insignia then?งั้นถ้านายไม่ว่าอะไร.. ฉันตัดเครื่องยศมันไปแทนได้มั้ย?
That insignia you showed me.สัญญลักษณ์ที่นายเอามาให้ดู
He had a letter opener with a PLA Special Forces insignia on it.เขามีที่เปิดจดหมายที่มีสัญลักษณ์ของหน่วยพิเศษPLA
I'm pretty sure it's the insignia from El Al airlines.ฉันแน่ใจว่าเป็นสัญญลักษณ์ จากแอลอันแอร์ไลน์ค่ะ
It had his squadron's insignia on it.มันมีตราประจำฝูงบินของเขาอยู่
If this insignia survived all these years, then perhaps my brother's satchel did as well.ถ้าเครื่องหมายนี่ยังอยู่ดีเป็นเวลาหลายปีแล้ว กระเป๋าของพี่ อาจจะดีอยู่

insignia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 旝] banner, flag, streamer; insignia
徽记[huī jì, ㄏㄨㄟ ㄐㄧˋ, 徽记 / 徽記] crest; insignia

insignia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest)
階級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) rank insignia
山形袖章[やまがたそでしょう, yamagatasodeshou] (n) (See 山形紋) chevron (military rank insignia)
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P)
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P)

insignia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กกุธ[n.] (kakut) EN: royal insignia FR:
กกุธ-[pref.] (kakuttha-) EN: royal insignia FR:
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthapha) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship FR:
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia FR: badge [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[n.] (khreūangrāt) EN: insignia ; decoration given by the king FR:
เครื่องยศ[n. exp.] (khreūang yo) EN: insignia of rank ; rank decoration FR: insigne [m] ; décoration [f]
ครุยวิทยฐานะ[n. exp.] (khrui witth) EN: academic gown ; academic insignia FR:
ครุฑพ่าห์[n. prop.] (Khrutphā ) EN: Garuda insignia FR:
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia FR: badge [m]
ป้ายสัญลักษณ์[n. exp.] (pāi sanyala) EN: insignia FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ติดยศ[v. exp.] (tit yot) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals FR:
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing ; magical design ; mystical insignia ; mystic symbol ; yantra FR: signe cabalistique [m]
หมวกทรงประพาส[n. exp.] (mūak songpr) EN: insignias cap FR:
ทรงประพาส[n.] (songpraphāt) EN: insignia' s cap FR:
อุณาโลม[n.] (unālōm) EN: [insignia of a military cap] ; unalome FR:

insignia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rangabzeichen {n}insignia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insignia
Back to top