ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buzz

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buzz*, -buzz-

buzz ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buzz (n.) เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ See also: กระซิบกระซาบ, เสียงพึมพำ Syn. bumble
buzz along (sl.) จากไป See also: ผละไป, ออกไป
buzz off (phrv.) ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป Syn. push off
buzzard (n.) คนละโมบ
buzzard (n.) อีแร้ง
buzzer (n.) กริ่ง See also: ออดเสียง Syn. alarum
buzzword (n.) คำหรือวลีที่นิยมมาก
buzzword (sl.) คำศัพท์เฉพาะ See also: ศัพท์เทคนิค
English-Thai: HOPE Dictionary
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
buzz sawn. เลื่อยวงกลมชนิดหนึ่ง
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
English-Thai: Nontri Dictionary
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
buzzard(n) อีแร้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buzzerสัญญาณ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออด (n.) buzzer See also: doorbell, bell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Harry, buzz us in, will ya?แฮร์รี่ ฉวัดเฉวียนเราไหม
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง
I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์, ทหารอวกาศ ผู้พิทักษ์จักรวาล
I am Buzz Lightyear. I come in peace.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์ ฉันมาอย่างสันติ
You actually think you're the Buzz Lightyear?นายคิดอย่างนั้นจริงหรอ ว่านายคือ บัซ ไลท์เยียล์
It's the real Buzz Lightyear!เขาคือ บัซ ไลท์เยียล์!
Buzz! Oh, Buzz! Buzz Lightyear.บัซ โอ้ บัซ บัซ ไลท์เยียล์
You--You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you? Potato Head?นาย--นายคงไม่คิดว่าฉันผลัก บัซ ตกหน้าต่างไปใช่ไหม โปเตโต้ เฮด?
You couldn't handle Buzz cutting in on your playtime, could you, Woody?นายไม่อยากให้ บัซ มาแย่งเวลาเล่นของนายใช่เปล่าล่ะ วู้ดดี้?
Didn't wanna face the fact that Buzz just might be Andy's new favorite toy.ไม่ยอมรับว่า บัซ นั้น เป็นของตัวโปรดตัวใหม่ของ แอนดี้
Mom, do you know where Buzz is?แม่ รู้เปล่าว่า บัซ อยู่ไหน?
You aren't the real Buzz Lightyear!นายไม่ใช่ บัซ ไลท์เยียล์ จริงๆ!

buzz ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, 交驰 / 交馳] continuously circling one another; to buzz around
嗡嗡[wēng wēng, , 嗡嗡] buzz; drone; hum
[yāo, ㄧㄠ, 喓] grasshopper chirp; mosquito buzz
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance

buzz ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バズ[, bazu] (n) buzz
バズセッション[, bazusesshon] (n) buzz session
丸鋸[まるのこ, marunoko] (n) circular saw; buzz saw
鳴き頻る;鳴きしきる[なきしきる, nakishikiru] (v5r) to chirp or buzz constantly (usu. insects or birds)
キーワード[, ki-wa-do] (n) keyword; buzzword; catch-phrase; (P)
バスブザー[, basubuza-] (n) bath buzzer
バズワード[, bazuwa-do] (n) buzzword
ブーン;ぶーん;ぶうん[, bu-n ; bu-n ; buun] (adv-to,adv) (1) whirr; hum; buzz; (2) whoosh; woosh; whiz
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
ぶんぶん[, bunbun] (n,adv) (on-mim) buzz; hum
ヨーロッパノスリ[, yo-roppanosuri] (n) common buzzard (Buteo buteo)
呼び鈴[よびりん, yobirin] (n) bell (used for summoning or signalling); buzzer
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P)
差羽[さしば;サシバ, sashiba ; sashiba] (n) (uk) grey-faced buzzard (Butastur indicus); gray-faced buzzard
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips
糞鳶;糞鴟[くそとび;クソトビ, kusotobi ; kusotobi] (n) (uk) (col) (obsc) (See ノスリ) common buzzard (Buteo buteo)
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect)
西大鵟[にしおおのすり;ニシオオノスリ, nishioonosuri ; nishioonosuri] (n) (uk) long-legged buzzard (Buteo rufinus)
馬糞鷹[まぐそだか;まぐそたか, magusodaka ; magusotaka] (n) (1) (obsc) (See 長元坊) common kestrel (Falco tinnunculus); (2) (See ノスリ) common buzzard (Buteo buteo)
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo)
鷹柱[たかばしら, takabashira] (n) group of buzzards (etc.) rising in an updraft (before the southward autumn migration)

buzz ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping FR: effleurer ; frôler
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
วนเวียน[v.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
แชร์กันหนักมาก[v. exp.] (chaē kan na) EN: go viral FR: faire un buzz
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear ; have a buzzing in the ears ; have one's ears stopped up ; be deafened FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
กดออด[v. exp.] (kot øt) EN: press the buzzer ; ring the bell ; ring the buzzer FR: sonner ; appuyer sur la sonnette
กระดิ่ง[n.] (krading) EN: bell ; buzzer ; handbell FR: sonnette [f] ; clochette [f]
กริ่ง[n.] (kring) EN: bell ; buzzer FR: cloche [f] ; sonnerie [f]
ออด[n.] (øt) EN: buzzer ; doorbell ; bell FR: sonnette [f] ; vibreur [m]
โผล่ว่อนเน็ต[v. exp.] (phlō wǿn ne) EN: go viral FR: faire le buzz
หวี่[n.] (wī) EN: buzzing sound of insects FR: bourdonnement [m]
เหยี่ยวหน้าเทา[n. exp.] (yīo nā thao) EN: Grey-faced Buzzard FR: Busautour à joues grises [m] ; Buse à face grise [f] ; Buse à joues grises [f]
เหยี่ยวผึ้ง[n. exp.] (yīo pheung) EN: Oriental Honey-Buzzard ; Oriental Honey Buzzard ; Crested Honey Buzzard ; Crested Honey-Buzzard FR: Bondrée orientale [f] ; Bondrée de Malaisie casquée [f] ; Bondrée huppée [f] ; Bondrée de Java
เหยี่ยวผึ้งพันธุ์ตะวันออก[n. exp.] (yīo pheung ) EN: Eastern Honey-Buzzard FR:
เหยี่ยวผึ้งประจำถิ่น[n. exp.] (yīo pheung ) EN: Indomalayan Honey-Buzzard FR:
เหยี่ยวปีกแดง[n. exp.] (yīo pīk daē) EN: Rufous-winged Buzzard FR: Busautour pâle [m] ; Buse à ailes rousses [f] ; Buse pâle [f]
เหยี่ยวทะเลทราย[n. exp.] (yīo thalēsā) EN: Common Buzzard FR: Buse variable [f] ; Buse barrée [f] ; Buse changeante [f]
เหยี่ยวใหญ่[n.] (yīo yai) EN: buzzard FR:

buzz ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard
Augurbussard {m} [ornith.]Augur Buzzard
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard
Felsenbussard {m} [ornith.]Jackal Buzzard
Mongolenbussard {m} [ornith.]Upland Buzzard
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard
Summer {m}buzzer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buzz
Back to top