ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canonize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canonize*, -canonize-

canonize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canonize (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ Syn. canonise, saint, sanctify
English-Thai: HOPE Dictionary
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
English-Thai: Nontri Dictionary
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ
After showing such kindness to a guttersnipe like Leigh Emerson, you deserved to be canonized.ก็หลังจากเมตตา คนชั้นต่ำอย่างลีห์ อีเมอร์สัน คุณพ่อสมควรได้เป็นนักบุญนะคะ
Oh. He should be canonized.โอ้ เขาน่าจะได้ยกย่องเป็นนักบุญนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canonize
Back to top