ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canonise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canonise*, -canonise-

canonise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canonise (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ Syn. canonize, saint, sanctify
English-Thai: HOPE Dictionary
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canonise
Back to top