ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saint*, -saint-

saint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saint (n.) นักบุญ Syn. paragon, philanthropist
saint (vt.) ทำให้เป็นนักบุญ See also: บูชาเป็นนักบุญ
Saint Bernard (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว See also: สุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด
sainted (adj.) ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ See also: คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด Syn. holy, saintly
sainthood (n.) ความเป็นนักบุญ See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย Syn. saintship
saintly (adj.) คล้ายนักบุญ See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ Syn. divine, godly, holy, virtuous
saintship (n.) ความเป็นนักบุญ See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
saint bernardn. สุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง มีชื่อเสียงในการช่วยชีวิตคนเดินทางที่ติดอยู่ในหิมะของภูเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sainted(เซน'ทิด) adj. อยู่ในหมู่นักบุญ,คล้ายนักบุญ,มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์, Syn. saintly
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ,ฐานะของนักบุญ,นักบุญทั้งหลาย
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ,เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly,holy,benevolent,kindly
English-Thai: Nontri Dictionary
saint(n) นักบุญ
sainted(adj) คล้ายนักบุญ,เป็นนักบุญ,ศักดิ์สิทธิ์,มีใจสะอาด
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saintsนักบุญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Martinmas (n.) วันรำลึกถึง Saint Martin
นักบุญ (n.) saint See also: holyman
พรายทะเล (n.) Saint Elmo´s fire See also: dazzling light
พระอรหันต์ (n.) Buddhist saint Syn. อรหันต์
พระอริยสงฆ์ (n.) Buddhist saint See also: noble monk, holy monk
อรหัง (n.) Buddhist saint See also: Arhanta Syn. พระอรหันต์
อรหันต์ (n.) Buddhist saint Syn. พระอรหันต์, พระพุทธเจ้า
อริยมรรค (n.) four paths of saintship in Buddhism See also: excellent path
อริยสงฆ์ (n.) Buddhist saint See also: noble monk, holy monk Syn. พระอริยสงฆ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี
Old Saint Nick appears to be traveling at supersonic speed.ซานต้าได้เดินทาง/Nมาด้วยความเร็วซุปเปอร์โซนิค
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กมั๊ย?
And Saint Petersburg will have some more to talk aboutและเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก จะมีเรื่องให้พูดถึงอีกมาก
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมั้ย
Oh, great. A dog wants me to go to Saint Petersburg.โอ้ เยี่ยม เจ้าหมาอยากให้ ฉันไปเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
It was made from the armor of St. George patron saint of Boy Scouts.มันทำมาจากเกราะของอัศวินเซ็นต์จอร์ชเชียวนะ อัศวินทหารเสือ..
We went to Saint Bart's. What about this year?- ปีนี้เราไม่ได้ไปเที่ยว
I know you just didn't call Saint Christopher voodoo.นายไม่เรียก เซนต์คริสโตเฟอร์ ว่าวูดูหรอก
Man's the patron saint of travelers, dawg.นี่เป็นเซนต์ของนักเดินทางนะ

saint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, 巴斯特尔 / 巴斯特爾] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis)
卡斯翠[Kǎ sī cuì, ㄎㄚˇ ㄙ ㄘㄨㄟˋ, 卡斯翠] Castries (capital of Saint Lucia)
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
列宁格勒[Liè níng gé lè, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 列宁格勒 / 列寧格勒] Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, 口蘑] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum)
彼得堡[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, 彼得堡] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia
圣基茨和尼维斯[Shèng jī cí hé Ní wéi sī, ㄕㄥˋ ㄐㄧ ㄘˊ ㄏㄜˊ ㄋㄧˊ ㄨㄟˊ ㄙ, 圣基茨和尼维斯 / 聖基茨和尼維斯] Saint Kitts and Nevis
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, 圣彼得堡 / 聖彼得堡] Saint Petersburg (city in Russia)
圣文森特和格林纳丁斯[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ, 圣文森特和格林纳丁斯 / 聖文森特和格林納丁斯] Saint Vincent and the Grenadines
圣潘克勒斯站[shèng Pān kè lēi sī zhàn, ㄕㄥˋ ㄆㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟ ㄙ ㄓㄢˋ, 圣潘克勒斯站 / 聖潘克勒斯站] Saint Pancras (London railway station)
圣卢西亚[Shèng Lú xī yà, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 圣卢西亚 / 聖盧西亞] Saint Lucia
圣卢西亚岛[shèng lú xī yà dǎo, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ, 圣卢西亚岛 / 聖盧西亞島] Saint Lucia
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄伊犁条约 / 中俄伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄改订条约 / 中俄改訂條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
万灵节[wàn líng jié, ㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 万灵节 / 萬靈節] All Saints' Day (Christian festival on 2nd November)
[shèng, ㄕㄥˋ, 圣 / 聖] holy; sacred; saint; sage
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, 守护神 / 守護神] protector God; patron saint
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, 圣人 / 聖人] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor
圣徒[shèng tú, ㄕㄥˋ ㄊㄨˊ, 圣徒 / 聖徒] saint
圣皮埃尔和密克隆[Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng, ㄕㄥˋ ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄇㄧˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, 圣皮埃尔和密克隆 / 聖皮埃爾和密克隆] Saint-Pierre and Miquelon
坐像[zuò xiàng, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, 坐像] seated image (of a Buddha or saint)
立像[lì xiàng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 立像] standing image (of a Buddha or saint)
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint

saint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンタ[, santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas
セントバーナード[, sentoba-na-do] (n) Saint Bernard (dog)
セントヘレナバタフライフィッシュ[, sentoherenabatafuraifisshu] (n) Saint Helena butterflyfish (Chaetodon sanctaehelenae)
ベネディクト修道会[ベネディクトしゅうどうかい, benedeikuto shuudoukai] (n) Order of Saint Benedict
保護の聖人[ほごのせいじん, hogonoseijin] (n) patron saint
守護聖人[しゅごせいじん, shugoseijin] (n) patron saint
樺太千島交換条約;樺太・千島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・千島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man
サンシモニズム[, sanshimonizumu] (n) Saint-Simonism
セントポーリア[, sentopo-ria] (n) saintpaulia (lat
万聖節[ばんせいせつ, banseisetsu] (n) (See 諸聖人の祝日) All Saints' Day; All Hallows' Day
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P)
末日聖徒[まつじつせいと, matsujitsuseito] (n) Latter-day Saints
脱俗[だつぞく, datsuzoku] (n,vs) unworldliness; saintliness

saint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อรหัง[n.] (arahang = ø) EN: Buddhist saint FR:
อริยสงฆ์[n.] (ariyasong) EN: Buddhist saint FR:
อเสกขะ[n.] (asēkkha) EN: Buddhist saint FR:
อเสกข-[pref.] (asēkkha) EN: Buddhist saint FR:
อีฟส์ แซงต์ โลรองต์[n. prop.] (Īf Saēng Lō) EN: Yves Saint Laurent FR: Yves Saint Laurent
แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์[n. prop.] (Maēnām Sēn ) EN: Saint Lawrence River FR: fleuve Saint-Laurent
แม่พระ[n. exp.] (maē phra) EN: saint FR:
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
นักบุญ[n.] (nakbun) EN: saint ; saintly person ; benevolent person FR: saint [m] ; sainte [f]
อรหันต์[n.] (ørahan = ar) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อรหัง[n.] (ørahang = a) EN: Buddhist saint FR:
พระอรหันต์[n. prop.] (Phra-arahan) EN: saint FR: saint [m]
พรายทะเล[n.] (phrāithalē) EN: Saint Elmo' s fire FR:
โรงเรียนมารีย์วิทยา[org.] (Røngrīen Mā) EN: Marie Vithaya School ; Saint Mary's College FR:
แซงปีแยร์ = แซง-ปีแยร์[n. prop.] (Saēng Pīyaē) EN: Saint Pierre FR: Saint-Pierre
แซงปีแยร์และมีเกอลง[n. prop.] (Saēng Pīyaē) EN: Saint Pierre and Miquelon FR: Saint-Pierre-et-Miquelon
เซนต์จอนส์[n. prop.] (Saen Jøn ) EN: St John's ; Saint John's FR:
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holly ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré ; saint ; divin
เซ็นต์[n.] (sen) EN: saint FR:
เซนต์-[n. prop.] (Sēn …) EN: Saint .... ; St … FR: Saint- … ; St. …
เซนต์เฮเลนา[n. prop.] (Sen Hēlēnā) EN: Saint Helena FR:
เซนต์เฮลเยอร์[n. prop.] (Sen Helyoē ) EN: Saint Helier FR:
เซนต์คิตส์และเนวิส[n. prop.] (Sen Khit la) EN: Saint Kitts and Nevis FR:
เซนต์ลูเซีย[n. prop.] (Sen Lūsīa ) EN: Saint Lucia FR:
เซนต์พอล[n. prop.] (Sēn Phøn) EN: Saint Paul ; St. Paul FR: Saint Paul
เซนต์เซย์ย่า[n. prop.] (Sēn Sēyā) EN: Saint Seiya ; Knights of the Zodiac FR:
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์[n. prop.] (Sen Winsēn ) EN: Saint Vincent and the Grenadines FR: Saint-Vincent-et-les-Grenadines
เซียน[n.] (sīen) EN: saint ; wizard ; immortal FR:
เสียน[n.] (sīen) EN: saint FR: saint [m] ; sainte [f] ; sage [m]
วันวาเลนไทน์[n. exp.] (Wan Wālēnth) EN: Valentine's Day ; Saint Valentine's Day ; Feast of Saint Valentine FR: Saint-Valentin [f]
เวทคู[n.] (wēthakhū) EN: Buddhist saint FR:
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อรหัต[n.] (arahat = ør) EN: sainthood FR: sainteté [f]
อรหัต-[pref.] (arahatta- =) EN: sainthood FR: sainteté [f]
อริยบุคคล[n.] (ariyabukkho) EN: the noble ones ; saints ; holy persons FR:
หอยเชลล์[n. exp.] (høi chēn) EN: scallop FR: coquille Saint-jacques [f]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: blood cockle ; ark shell ; cockles FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) EN: scallop FR: coquille Saint-jacques [f]
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:

saint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzheilige {m,f}; Schutzheiligerpatron saint
Schutzpatron {m}patron saint
unheilig {adv}unsaintly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saint
Back to top