ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buddy*, -buddy-

buddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buddy (n.) เพื่อนรัก See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย Syn. fellow
English-Thai: HOPE Dictionary
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
English-Thai: Nontri Dictionary
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buddy systemระบบคู่เคียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่เล่น (n.) buddy See also: partner Syn. คู่ขา
เพื่อนคู่หู (n.) buddy See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท
เพื่อนเกลอ (n.) buddy See also: intimate friend, close friend, comrade Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think Buddy Holly's much of a waiter.ฉันไม่คิดว่าบัดดี้ฮอลลี่มากของบริกร
A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping' my buddy at 2.50 a gallon.เงินที่เพิ่มขึ้นก็เข้ากระเป๋าพวกเขาหรอก แล้วเขาก็แล่นเรือเอ้อระเหยลอยชาย
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places.การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา
Trey, forget Showtime. We'll do our own buddy cop show.แต้มลืมโชว์ เราจะทำเพื่อนของตำรวจการแสดงของเรา
I've been talking to a buddy of mine about hooking you up with a job,นายรู้ไหม? ผมพึ่งคุยกับเพื่อนเรื่องหางานให้นาย
You should listen to your buddy if he tells you to stop.แกควรจะฟังเพื่อนของแกบ้างนะ เขาบอกให้หยุดก็หยุดซิ
No, I lent my car to my buddy Matt, and he was a little late coming home.เปล่าครับ ผมให้เพื่อนยืมรถไป แมทน่ะครับ เขากลับมาช้าน่ะ
Frank Cook. An old buddy of mine.แฟรงค์ คุ๊ก เพื่อนเก่าของผมเอง
He's Tien, my buddy from junior high.นี่เทียน เพื่อนสมัยไฮสคูล
My school buddy Tienเทียน.. เพื่อนสมัยเรียนชั้น, ยังบริสุทธิ์
I have a buddy too but he doesn't follow me to the shower.ผมก็มีเพื่อนเหมือนกัน แต่เค้าไม่มาตามผมตอนอาบน้ำ
No way. I got a buddy who fought over there.ไม่มีทาง ผมมีเพื่อนที่ไปรบที่นั่น

buddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy
トモロク;ともろく[, tomoroku ; tomoroku] (n) (abbr) (sl) (from ともだちとうろく) Internet friend or buddy list
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[, bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P)
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄弟分[きょうだいぶん, kyoudaibun] (n) buddy; pal; sworn brother
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P)
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P)
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend)
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)

buddy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
คู่เล่น[n.] (khūlen) EN: partner ; buddy (inf.) FR: partenaire [m]
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนแก้ว[n. exp.] (pheūoen kaē) EN: buddy ; dear friend FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนเกลอ[n.] (pheūoenkløe) EN: buddy ; intimate friend FR: ami intime [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
ระบบพี่เลี้ยง[n. exp.] (rabop phīlī) EN: buddy system FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buddy
Back to top