ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-buddy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น buddy, *buddy*,

-buddy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think Buddy Holly's much of a waiter.ฉันไม่คิดว่าบัดดี้ฮอลลี่มากของบริกร
A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping' my buddy at 2.50 a gallon.เงินที่เพิ่มขึ้นก็เข้ากระเป๋าพวกเขาหรอก แล้วเขาก็แล่นเรือเอ้อระเหยลอยชาย
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places.การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา
Trey, forget Showtime. We'll do our own buddy cop show.แต้มลืมโชว์ เราจะทำเพื่อนของตำรวจการแสดงของเรา
I've been talking to a buddy of mine about hooking you up with a job,นายรู้ไหม? ผมพึ่งคุยกับเพื่อนเรื่องหางานให้นาย
You should listen to your buddy if he tells you to stop.แกควรจะฟังเพื่อนของแกบ้างนะ เขาบอกให้หยุดก็หยุดซิ
No, I lent my car to my buddy Matt, and he was a little late coming home.เปล่าครับ ผมให้เพื่อนยืมรถไป แมทน่ะครับ เขากลับมาช้าน่ะ
Frank Cook. An old buddy of mine.แฟรงค์ คุ๊ก เพื่อนเก่าของผมเอง
He's Tien, my buddy from junior high.นี่เทียน เพื่อนสมัยไฮสคูล
My school buddy Tienเทียน.. เพื่อนสมัยเรียนชั้น, ยังบริสุทธิ์
I have a buddy too but he doesn't follow me to the shower.ผมก็มีเพื่อนเหมือนกัน แต่เค้าไม่มาตามผมตอนอาบน้ำ
No way. I got a buddy who fought over there.ไม่มีทาง ผมมีเพื่อนที่ไปรบที่นั่น

-buddy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy
トモロク;ともろく[, tomoroku ; tomoroku] (n) (abbr) (sl) (from ともだちとうろく) Internet friend or buddy list
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other

-buddy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
คู่เล่น[n.] (khūlen) EN: partner ; buddy (inf.) FR: partenaire [m]
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนแก้ว[n. exp.] (pheūoen kaē) EN: buddy ; dear friend FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนเกลอ[n.] (pheūoenkløe) EN: buddy ; intimate friend FR: ami intime [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
ระบบพี่เลี้ยง[n. exp.] (rabop phīlī) EN: buddy system FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -buddy-
Back to top