ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-browbeat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น browbeat, *browbeat*,

-browbeat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And after you browbeat me into reliving memories that were best laid to rest, it's no wonder I fainted.และการที่คุณรื้อฟื้น ความทรงจำอันโหดร้ายของฉัน นั่นล่ะส่วนที่แย่ที่สุด ไม่แปลกใจเลยที่ฉันล้มพับไป

-browbeat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten FR:
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -browbeat-
Back to top