ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bewail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bewail*, -bewail-

bewail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewail (vt.) เศร้าโศกเสียใจ See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ Syn. grieve, lament, mourn
English-Thai: HOPE Dictionary
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
English-Thai: Nontri Dictionary
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้

bewail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, 哀叹 / 哀嘆] lament; bewail; bemoan

bewail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣き悲しむ;泣悲しむ[なきかなしむ, nakikanashimu] (v5m) to wail; to cry over; to bewail

bewail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bewail
Back to top