ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bewail-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bewail, *bewail*,

-bewail- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣き悲しむ;泣悲しむ[なきかなしむ, nakikanashimu] (v5m) to wail; to cry over; to bewail

-bewail- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bewail-
Back to top