ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attached

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attached*, -attached-

attached ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attached (adj.) ซึ่งติดแน่น See also: ยึด
attached (adj.) แน่น See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น Syn. immovable
attached to (adj.) ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย See also: ซึ่งยินยอมตามภรรยามากเกินไป Syn. loving, fond of
English-Thai: HOPE Dictionary
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงพาด (n.) a small elephant corral attached to the large one
อาลัยอาวรณ์ (v.) be attached to See also: mourn, miss Syn. อาลัย, อาวรณ์
เกราะกำบัง (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. โล่
เขน (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. เกราะกำบัง, โล่
รองบ่อน (adj.) attached to a gambling house See also: being to a gambling house
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง
I've become very attached to you.ฉันได้กลายเป็นที่แนบมากับคุณ
Involved? She attached my paycheck, child support.คุณน่าจะรู้นะว่าทำหนังสือพิมพ์มันต้องใช้เงิน
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ
This note was attached to it when I found it in police files.บันทึกนี้ถูกแนบมากับมัน เมื่อผมพบว่ามันอยู่ในแฟ้มต?
See attached list and available colors.เชิญดูรายการแบบและสีที่แนบมา
"Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds...อย่าเอาตัวผูกพันกับอะไร เพราะจะเดินหนีไม่ได้ใน 30 วินาที
We attached it to a hundred seagulls.เราผูกมันกับนกนางนวลเป็นร้อยๆ
Listen here. That's a new cuss word with a whole lot of starch attached to it.ฟังนะ คำศัพท์พวกที่ที่หลานได้ยิน ปูพูดเมื่อกี้
Can you guess why they're so attached to me?รู้ไหม ทำไมพวกถึงไม่ทำอะไรฉัน?
It's just hair attached to your body. You wanna see my real ones?"มันเป็นแค่ขนที่ขึ้นตามร่างกายของแกเท่านั้น นายอยากเห็นของจริงมั๊ย
The word corporate gets attached in almost you know in a pejorative sense to and gets married with the word agenda.คำว่า "บรรษัท" ถูกใช้จนมีความหมาย (โรเบิร์ต คีย์ส ประธานและซีอีโอ สภาธุรกิจระหว่างประเทศของแคนาดา) ไปในทางที่ไม่ดี และถูกจับคู่กับคำว่า "แผนการ"

attached ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 缱 / 繾] attached to; loving
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 随信 / 隨信] attached with the letter
[lì, ㄌㄧˋ, 隶 / 隸] attached to; scribe
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
[zhe, ㄓㄜ˙, 着 / 著] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending
[xì, ㄒㄧˋ, 釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, 柔情似水] tender and soft as water; deeply attached to sb
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, 配属 / 配屬] troops attached to a unit
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating

attached ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
デュアルアタッチド[, deyuaruatacchido] (n) {comp} dual attached
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
付室[ふしつ, fushitsu] (n) (See 前室・1) vestibule; attached room
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
外付け(P);外付(P)[そとづけ, sotoduke] (adj-f) {comp} attached outside; external; (P)
大使館付き武官[たいしかんづきぶかん, taishikandukibukan] (n) military officer attached to embassy
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house
小屋根[こやね, koyane] (n) (See 大屋根) small roof (e.g. over the first storey of a building, a window, an attached shed or veranda, etc.); overhang
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached
所属[しょぞく, shozoku] (n,vs,adj-no) attached to; belong to; member; (P)
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock)
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end)
煤竹[すすたけ;すすだけ, susutake ; susudake] (n) (1) soot-colored bamboo (coloured); (2) (See すす払い・1) bamboo duster (with the leaves still attached at one end)
熨斗[のし, noshi] (n) long thin strip of dried sea-ear or paper attached to a gift
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica)
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
詰め袖;詰袖(io)[つめそで, tsumesode] (n) (See 八つ口) kimono with completely attached sleeves (i.e. lacking an opening on the side under the armpit)
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
轡;銜;馬銜;轡銜[くつわ(轡;銜;馬銜);くつばみ(轡;馬銜;轡銜)(ok), kutsuwa ( kutsuwa ; kutsuwa ; uma kutsuwa ); kutsubami ( kutsuwa ; uma kutsuwa ; ku] (n) bit (i.e. attached to a bridle)
配属将校[はいぞくしょうこう, haizokushoukou] (n) commissioned officer attached to a school
錣;錏[しころ, shikoro] (n) (See 兜) series of articulated plates attached to the back and sides of a Japanese helmet
麈尾[しゅび, shubi] (n) (See 払子) priest's flapper made from the tail of a large deer; long stick with the tail of a large deer attached
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
[ながえ, nagae] (n) shafts (attached to the yoke of a cart, plow, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document

attached ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached ; press against FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūa) EN: attached FR:
พะ[n.] (pha) EN: projecting roof ; shed ; roof attached to a main building ; outbuilding ; shack FR:
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar FR: crinière [f]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve FR: être attaché à ; être assigné à
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister attached to the Prime Minister’s Office FR:
รองบ่อน[adj.] (røngbǿn) EN: attached to a gambling house FR:
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attached
Back to top