ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at the same time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at the same time*, -at the same time-

at the same time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the same time (idm.) แต่กระนั้น See also: ในขณะเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขณะเดียวกัน (conj.) at the same time See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime
ควบคู่กัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. ด้วยกัน
พร้อม (adv.) at the same time See also: simultaneously, concurrently, together Syn. พร้อมกัน
พร้อมๆ กัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. ด้วยกัน, ควบคู่กัน
พร้อมกัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. พร้อม
พร้อมกันนี้ (adv.) at the same time See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile Syn. ในเวลาเดียวกันนี้
ในเวลาเดียวกัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, in the meantime, meanwhile, at once Syn. พร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันนี้ (adv.) at the same time See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile
สองใจ (adj.) having two lovers at the same time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน
Hanamura visits his woman at the same time every week in her apartment.ฮานามูระไปหาแฟนมันเวลาเดิม ทุกอาทิตย์ที่อพาร์ตเมนต์ของหล่อน
If you see someone doing something but at the same time watching you... then he is a copถ้าพี่เห็นคนไหน ถ้าพี่เห็นคนไหนที่คอยมองพี่ตอนทำงานอยู่ สันนิฐานไว้ก่อน เขาคือตำรวจ
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล
I'm juggling six things at the same time just to make this trip to the city look legit.ผมต้องคอยอ้างเหตุผลโน่นนี่หลบออกมา เพื่อที่จะเข้าเมืองมารู้ว่าผมเป็นพ่อคนแล้ว
The FC and AE86 pulled into the gutter at the same time and passed the Evo III.FC กับ AE86 แล่นเข้าไปในน้ำพร้อมกัน แถมแซง E3 ไปแล้ว
But at the same time I'm relieved.แต่เวลาเดียวกัน ฉันก็โล่งใจ
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
It's like you're saying a 'V' and 'B' at the same time - "Octavio."ออกเสียง เป็น "บ" แทน "ว" ใหนลองสิคับ อ็อคตาบีโอ
I'm also happy that you don't seem to be Kira, but at the same time I lost all the clues...ชั้นก็สบายใจที่นายไม่คิดว่าชั้นเป็นคิระ แต่ แต่ในเวลาเดียวกันชั้นก็ไม่พบเงื่อนงำอะไร
You'll start at the same time Algernon does... and we'll see who gets through first.คุณจะเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน แอลจะโนน ไม่ และเราจะดูว่าใครได้รับผ่านครั้งแรก
Also I thought, at the same time could the musicians play this song?และผมคิดว่า ในเวลาเดียวกัน ถ้าจะให้นักดนตรี เล่นเพลงนี้ ได้ไม๊?

at the same time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一齐[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, 一齐 / 一齊] at the same time; simultaneously
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 同时 / 同時] at the same time; simultaneously
同时期[tóng shí qī, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄑㄧ, 同时期 / 同時期] at the same time; contemporary
与此同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 与此同时 / 與此同時] at the same time; meanwhile
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
在此之际[zài cǐ zhī jì, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄐㄧˋ, 在此之际 / 在此之際] meanwhile; at the same time

at the same time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with
併せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time
同送[どうそう, dousou] (adj-no) shipped together; sent at the same time
山笑う[やまわらう, yamawarau] (exp) mountain in springtime when all of the tree buds open at the same time (usu. in haiku); laughing mountain
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P)
一緒に[いっしょに, isshoni] (adv) together (with); at the same time; in a lump; (P)
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P)
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P)
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)

at the same time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
ในขณะเดียวกัน[adv.] (nai khana d) EN: meanwhile ; at the same time FR: en même temps ; au même moment
ในเวลาเดียวกัน[adv.] (nai wēlā dī) EN: meanwhile ; at the same time ; simultaneously FR: en même temps ; au même moment
พลาง[adv.] (phlāng) EN: at the same time ; simultaneously ; as ; while ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en meme temps
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
พร้อม ๆ กัน = พร้อมๆ กัน[adv.] (phrøm-phrøm) EN: at the same time ; simultaneously FR: en même temps
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
สองใจ[adj.] (søngjai) EN: having two lovers at the same time FR: infidèle

at the same time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeitgleich {adv} (mit)at the same time (with)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at the same time
Back to top