ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-advantageous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น advantageous, *advantageous*,

-advantageous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้
It was clear an advantageous marriage...ว่าพี่สาวของคุณ จะได้แต่งงานกับเศรษฐี...
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป
Is a normal and advantageous part of most people's lives.มันเป็นเรื่องปกติและเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ของการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของคนเรา
Vampires have often found it advantageous to...คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา แวมไพร์เคยพบเจอบ่อยๆ มันเป็นประโยชน์ที่จะ
If you choose this path, then it would be advantageous for both you and me.ถ้าเธอเลือกทางนี้ มันจะเป็นผลดีทั้งเธอและฉัน
Will be very advantageous for promoting the resort.มันจะเป็นผลดีมากกับการโปรโมทของรีสอร์ท
And Blair is transformed into the most advantageous partner.และแบลร์ก็กลายเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นที่สุด
I believe that an advantageous agreement...ข้าเชื่อว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ได้เปรียบยิ่ง...
But if you make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone.แต่ถ้าคุณทำเงินกับลูกค้าของคุณ ในเวลาเดียวกัน มันเป็นประโยชน์กับทุกคน แก้ไข?

-advantageous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)

-advantageous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position

-advantageous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous FR:
เป็นใจ[adj.] (penjai) EN: favorable ; advantageous ; auspicious ; beneficial ; encouraging FR:
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR:
เป็นประโยชน์[adj.] (pen prayōt) EN: useful ; advantageous ; available ; applied FR: utile ; avantageux ; bénéfique

-advantageous- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -advantageous-
Back to top