ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adaptation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adaptation, *adaptation*,

-adaptation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ
It's just a little adaptation I've made just to make better use of time.ก็เป็นส่วนที่ผมดัดแปลงนิดหน่อย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์น่ะ
Abed, did you know that Cougar Town is an American adaptation of a 1990s British sitcom?อาเบด เธอรู้มั้ยว่า Cougar Town คือซีรี่ย์สอเมริกันที่ดัดแปลงมาจาก ซิทคอมอังกฤษในช่วงปี 1990?
There are many differing opinions on adaptation studies and development...มีทางออกอีกหลายทาง จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการและการปรับตัว

-adaptation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer

-adaptation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story)
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
焼き直し[やきなおし, yakinaoshi] (n) adaptation (from); rebaking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation

-adaptation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงทางสังคม[n. exp.] (kān prappru) EN: social adaptation FR:
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adaptation-
Back to top