ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strictly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strictly*, -strictly-

strictly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strictly (adv.) อย่างเคร่งครัด See also: อย่างเข้มงวด Syn. severely, sternly
strictly (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างแน่นอน Syn. exactly, precisely
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเคร่งครัด (adv.) strictly See also: rigidly, conscientiously
อย่างเด็ดขาด (adv.) strictly See also: completely, absolutely, without leniency Syn. โดยเด็ดขาด
เคร่งครัด (adv.) strictly See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely
โดยเด็ดขาด (adv.) strictly See also: completely, absolutely, without leniency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not personal, Sonny. It's strictly business.มันไม่ใช่ส่วนบุคคลของซันนี่ เป็นธุรกิจอย่างเคร่งครัด
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า?
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ!
And he means that in a strictly non-prison movie type of way.เขาหมายถึง ไม่เหมือนในหนังคุกเกย์ๆนะ
The first years, please note that the Dark Forest is strictly forbidden to all students.พวกปีหนึ่ง โปรดจำไว้ว่า ป่าดาร์กฟอร์เรสท์ เป็นเขตหวงห้ามสำหรับนักเรียนทุกคน
Our relationship is strictly professional.ความสัมพันธ์ของเราน่ะ เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น
That you will agree to maintain a strictly professional relationship with all members of the faculty.คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ทางอาชีพ... กับอาจารย์อื่นๆ ในคณะทุกคน
I'm strictly forbidden to offer such assistance.ผมถูกสั่งห้ามมิให้ช่วยขอรับ
And don't give me any strictly gay shit.แล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว
It's strictly business.เพราะฉันกำลังไม่ว่าง.
No, impossible. strictly one-way.Everything God has done wiII remain forever.
We have a few things here strictly for that purpose.เรามีเครื่องมือนิดหน่อย ที่จะรีดเอาความลับนั่นมา

strictly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance
严格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 严格来说 / 嚴格來說] strictly speaking
严格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, 严格来讲 / 嚴格來講] strictly speaking
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, 严禁 / 嚴禁] strictly prohibit

strictly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳密に言うと;厳密にいうと[げんみつにいうと, genmitsuniiuto] (exp) (See 厳密に言えば) strictly speaking
厳密に言えば;厳密にいえば[げんみつにいえば, genmitsuniieba] (exp) (See 厳密に言うと) strictly speaking
土足厳禁[どそくげんきん, dosokugenkin] (exp) shoes strictly prohibited
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden
持戒[じかい, jikai] (n) strictly adhering to Buddhist precepts
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure

strictly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวกโดยแท้[adj.] (būak dōi th) EN: strictly positive FR:
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยเด็ดขาด[adv.] (dōi detkhāt) EN: strictly FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
ฟังก์ชันลดโดยแท้[n. exp.] (fangchan lo) EN: strictly decreasing function FR:
ฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้[n. exp.] (fangchan ph) EN: strictly increasing function FR:
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to) FR:
กวดขัน[adv.] (kūatkhan) EN: strictly FR: strictement
ถือเคร่ง[v. exp.] (theū khreng) EN: observe strictly ; be strict FR: observer strictement
อย่างเด็ดขาด[adv.] (yāng detkhā) EN: strictly FR: absolument

strictly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strictly
Back to top