ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-utterly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น utterly, *utterly*,

-utterly- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดแปดด้าน (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่รู้เรื่อง, ไม่เข้าใจ, อั้นตู้, จนด้วยเกล้า
อัดอั้นตันใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น
อัดอั้นใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ
อั้นตู้ (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่รู้เรื่อง, ไม่เข้าใจ, จนด้วยเกล้า
ไม่รู้เรื่อง (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่เข้าใจ, อั้นตู้, จนด้วยเกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction?
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
Even if you think it's utterly unlikely, you have to think of things nobody else thought of.แม้คุณจะคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ คุณต้องคิดถึงสิ่งที่/Nไม่มีใครคิดถึงมันมาก่อน
So our ability to have an effect, in this case on the surface of the Earth, is utterly transformed.ดังนั้น ความสามารถที่จะสร้างผลกระทบ กับพื้นผิวโลกในกรณีนี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
It was only a matter of time before the planet itself... would become utterly uninhabitable and all life there would cease to exist.เป็นเพียงเหตุการณ์ก่อนที่ดาวดวงนี้... ...จะกลายเป็นที่ ที่ไม่อาจอาศัยได้ และสรรพชีวิตจะสิ้นสุดการคงอยู่
That's true. Completely and utterly clobbered.นั่นสินะ ขยี้้จนเละเทะหมดรูปเลย
Your boons? Utterly deceptive twaddle-speak, says I.A promise an as much as deceiving, I find.
They could be utterly negligent.พวกเขาอาจทำตัวเลวร้าย เลี้ยงเด็กได้เลวร้าย
A completely utterly honest vow.คำสาบานที่สื่อสัตย์ที่สุด
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด

-utterly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
败绩[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 败绩 / 敗績] be utterly defeated; be routed
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, 大无畏 / 大無畏] utterly fearless
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, 溃不成军 / 潰不成軍] utterly defeated
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, 溃败 / 潰敗] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army)
迥然不同[jiǒng rán bù tóng, ㄐㄩㄥˇ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 迥然不同] widely different; utterly different

-utterly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
叩き伏せる[たたきふせる, tatakifuseru] (v1,vt) to knock down; to utterly defeat
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed
空下手[からへた;からっぺた, karaheta ; karappeta] (adj-na,n) utterly lacking in ability
衰え果てる[おとろえはてる, otoroehateru] (v1,vi) to be utterly spent or crushed
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot

-utterly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โคตรเค็มเลย[xp] (khōt khem l) EN: He's utterly stingy! FR:
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly ; somewhat ; rather FR:
กลับตาลปัตร[adj.] (klaptālapat) EN: utterly different FR:
กรอบ[adv.] (krøp) EN: completely ; utterly ; extremely FR:
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
เงก[adv.] (ngēk) EN: extremely ; utterly ; severely ; badly FR:
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
โงหัวไม่ขึ้น[xp] (ngō hūa mai) EN: be utterly defeated ; be addicted (to) ; be inveterate FR:
งอมแงม[adv.] (ngøm-ngaēm) EN: utterly ; terribly ; extremely ; inveterately FR:
โง่เง่าเต่าตุ่น[adj. (loc.)] (ngō-ngaotao) EN: utterly stupid FR:
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
ราบคาบ[adj.] (rāpkhāp) EN: crushed ; utterly defeated FR:
เต็มหน้า[adv.] (tem nā) EN: utterly on the face FR:
เต็มทน[adv.] (tem thon) EN: utterly ; extremely ; terribly ; inordinately ; awfully ; very FR:
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:
อย่างสิ้นเชิง[adv.] (yāng sincho) EN: totally ; entirely ; utterly ; completely ; absolutely FR: totalement
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -utterly-
Back to top