ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*voluntarily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voluntarily, -voluntarily-

*voluntarily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluntarily (adv.) อย่างสมัครใจ See also: โดยธรรมชาติ Syn. deliberately, willingly, spontaneously
English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยความสมัครใจ (adv.) voluntarily Syn. ด้วยความเต็มใจ, โดยสมัครใจ
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly, freely, by choice
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily Syn. โดยสมัครใจ
รัว (adv.) involuntarily Syn. ระรัว
โดยความสมัครใจ (adv.) voluntarily See also: willingly Syn. ด้วยความเต็มใจ
โดยสมัครใจ (adv.) voluntarily See also: willingly, freely, by choice Syn. ด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She sneezed, her left foot involuntarily slipped forward caught the tip of her shoe on this carpet tripped, hit her head on the floor, died from shock of the brain.เธอจาม, เท้าซ้ายลื่นไปข้างหน้า.. ปลายรองเท้าเกี่ยวกับพรมนี้ สะดุดล้มศรีษะกระแทกพื้น และเสียชีวิตจากแรงกระทบกระเทือนที่สมอง
And here you are, fresh out of college voluntarily taking a nanny gig.แล้วนี่ เธอเป็นบัณฑิตจบใหม่ อะไรดลใจให้เธอ มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กล่ะ
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน
Into voluntarily surrendering.เขาได้มันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ
You'll be signing yourself In voluntarily, under my care.คุณต้องลงชื่อเป็นอาสาสมัครภายใต้การดูแลของผม
Why condemn a man voluntarily to that?เหตุไฉนคนดีๆจึงสาปส่งตัวเองมาแบบนี้
Mr. Young is talking to you voluntarily and against the advice of counsel.คุณยัง กำลังให้ปากคำ กับคุณอย่างสมัครใจ และไม่ฟัง คำแนะนำของทนาย
John Basilone voluntarily returned to combat.จอห์น บาซิลโลนได้อาสากลับมารบอีกครั้ง
Since you bear 100% of these, then you should voluntarily withdraw.ตั้งแต่คุณแบกรับมันไป คุณน่าจะถอนตัวอยากเต็มใจนะ
Royal clan members ought to voluntarily refrain from palace visits.เชื้อพระวงศ์ควรจะละเว้นการมาที่พระราชวังโดยสมัครใจ
Kim Do Hyun... has voluntarily appeared at the police station.คิม โด ฮยอน ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจครับ
Ten days and you will voluntarily two Saturdays working at the shelter.10 วันและตรวจสอบ 2 ครั้งในวันเสาร์

*voluntarily* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不由自主[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, 不由自主] can't help; involuntarily

*voluntarily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
任意出頭[にんいしゅっとう, nin'ishuttou] (n,adj-no) voluntarily appearing for police questioning
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers
勇退(P);優退[ゆうたい, yuutai] (n,vs) bowing out; retiring voluntarily; (P)
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing
進んで[すすんで, susunde] (exp) voluntarily; willingly; of one's own free will

*voluntarily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยความสมัครใจ[adv.] (dōi khwām s) EN: voluntarily FR: volontairement
โดยสมัครใจ[adv.] (dōi samakja) EN: voluntarily FR: volontairement
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
ด้วยความเต็มใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily FR: de son plein gré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *voluntarily*
Back to top