ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-voluntarily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voluntarily, *voluntarily*,

-voluntarily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And here you are, fresh out of college voluntarily taking a nanny gig.แล้วนี่ เธอเป็นบัณฑิตจบใหม่ อะไรดลใจให้เธอ มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กล่ะ
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน
Into voluntarily surrendering.เขาได้มันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ
Why condemn a man voluntarily to that?เหตุไฉนคนดีๆจึงสาปส่งตัวเองมาแบบนี้
Mr. Young is talking to you voluntarily and against the advice of counsel.คุณยัง กำลังให้ปากคำ กับคุณอย่างสมัครใจ และไม่ฟัง คำแนะนำของทนาย
John Basilone voluntarily returned to combat.จอห์น บาซิลโลนได้อาสากลับมารบอีกครั้ง
Since you bear 100% of these, then you should voluntarily withdraw.ตั้งแต่คุณแบกรับมันไป คุณน่าจะถอนตัวอยากเต็มใจนะ
Royal clan members ought to voluntarily refrain from palace visits.เชื้อพระวงศ์ควรจะละเว้นการมาที่พระราชวังโดยสมัครใจ
Kim Do Hyun... has voluntarily appeared at the police station.คิม โด ฮยอน ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจครับ
Ten days and you will voluntarily two Saturdays working at the shelter.10 วันและตรวจสอบ 2 ครั้งในวันเสาร์
Go to the mayor, get him to voluntarily surrender his coat for fiber testing without a warrant.ไปพบท่านผู้ว่าการ ให้เขายอมมอบเสื้อโค๊ตให้แต่โดยดี เพื่อตรวจหาเส้นใย โดยไม่ต้องมีหมายค้น
Look, there's a conspiracy against me, and I will not voluntarily feed it.มีการสมคบคิดกันทำร้ายผม และผมจะไม่ยอมมันง่ายๆแน่

-voluntarily- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
任意出頭[にんいしゅっとう, nin'ishuttou] (n,adj-no) voluntarily appearing for police questioning
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers

-voluntarily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยความสมัครใจ[adv.] (dōi khwām s) EN: voluntarily FR: volontairement
โดยสมัครใจ[adv.] (dōi samakja) EN: voluntarily FR: volontairement
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
ด้วยความเต็มใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily FR: de son plein gré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -voluntarily-
Back to top