ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unfounded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfounded, -unfounded-

*unfounded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfounded (adj.) ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล See also: ที่ไม่ได้อยู่บนความเป็นจริง Syn. baseless, groundless, invalid
English-Thai: HOPE Dictionary
unfounded(อันะเฟา'ดิด) adj. ไม่มีรากฐาน,ไม่มีมูลความจริง,ว่างเปล่า,ยังไม่ได้สร้างขึ้น., See also: unfoundedly adv., Syn. baseless
English-Thai: Nontri Dictionary
unfounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่มีราก,ว่างเปล่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่าวยกเมฆ (n.) unfounded news See also: groundless news, rumour Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย, ข่าวเหลวไหล
ข่าวเหลวไหล (n.) unfounded news See also: groundless news, rumour Syn. ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest you keep your unfounded accusations in check.ในการสอบสวนครั้งนี้ ผมแนะนำให้คุณตรวจสอบ ก่อนตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผล
No, this is about your unfounded suspicions.ไม่ มันเกี่ยวกับความสงสัยที่ไม่มีเหตุผลรองรับของคุณ
It has been brought to my attention that she intends to publish an unfounded story regarding Omar Hassan's murder.เธอนำมาซึ่งความสนใจของฉัน ที่เธอตั้งใจจะเผยแพร่ เรื่องที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ของการฆาตกรรมโอมาร์ ฮาสซาน
It's unfounded, but I do have a history.มันไม่มีเหตุผล แต่ผมก็มีประวัติ ขอฉันอธิบาย
I checked Lady Whitmore's medical records again, and everything was normal, which I would have known if I had double-checked them before making accusations that were unfounded, baseless, dickish.ผมเช็คผลของเลดี้วิทมอร์อีกรอบแล้ว และทุกอย่างเป็นปกติ ซึ่งผมควรจะรู้ ถ้าผมเช็คสองรอบ
Therefore,your link between the husband and the victim is unfounded.นอกจากนั้น สิ่งที่เชื่อมโยงหลักฐาน ระหว่างสามีกับเหยื่อ เรายังไม่พบ
Your opinion is unfounded.ความเห็นของคุณไม่มีมูล
The rumors of your demise were unfounded.ยังไม่ทันมีข่าวลือว่าเจ้าตายเลยนะ
Byron, these rumors of instability are completely unfounded.ไบรอน ข่าวลือเรื่อง ความไม่มั่นคงนั้น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริง
Your worries would be unfounded.เรื่องที่คุณกังวล จะไม่เกิดขึ้น

*unfounded* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, 不见经传 / 不見經傳] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative

*unfounded* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue
無稽[むけい, mukei] (adj-na,n) unsupported; unfounded; nonsense
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless

*unfounded* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
ข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[n. exp.] (khørīekrøng) EN: unfounded claim FR:
กุ[adj.] (ku) EN: made up ; unfounded ; baseless ; groundless FR: infondé
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
ไม่มีเหตุผล[adj.] (mai mī hētp) EN: unfounded ; irrational FR: infondé
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate an unfounded claim FR:
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unfounded*
Back to top