ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baseless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baseless*, -baseless-

baseless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baseless (adj.) ไม่มีมูลความจริง See also: ไม่มีเหตุผล Syn. unfounded, groundless
English-Thai: HOPE Dictionary
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So let's push aside all these baseless accusationsดังนั้นอย่ามากล่าวหาผมแบบนั้น
I realize you are under a great deal of pressure, but there is no reason for these baseless accusations.ผมเข้าใจว่าท่านอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนัก แต่ก็ไม่ควรที่จะกล่าวหา่ผมเช่นนี้
Are you so worried that I'll find happiness without you that you feel the need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?คุณกังวลมากสินะ ว่าฉันจะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ ถึงกับรู้สึกว่าต้องกระจายคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริง ที่งานเฝ้าศพของย่าเพื่อนสนิทฉัน?
And you pick today, after Andrew proposes, to come to me with these baseless accusations?คุณสามารถเลือกได้ หลังจากที่แอนดรูนำเสนอ ว่าจะมากับผมโดยที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลยเหรอ?
The S.E.C. has been harassing my family's company for months and is now attempting to trade on the mistrust the public has of me to build a baseless case against it.ก.ล.ต.คุกคามบริษัทของ ครอบครัวผมมาหลายเดือน และตอนนี้พวกเขาพยายามที่จะขายมัน จากความไม่เชื่อใจ ของประชาชนที่มีต่อผม
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย
Judge O'Connor, this case is baseless, just like every other ex-con nuisance caseท่านผู้พิพากษา คดีนี้ไม่มีมูล เช่นเดียวกับทุกๆคดีที่ ไร้สาระของพวกขี้คุก
I checked Lady Whitmore's medical records again, and everything was normal, which I would have known if I had double-checked them before making accusations that were unfounded, baseless, dickish.ผมเช็คผลของเลดี้วิทมอร์อีกรอบแล้ว และทุกอย่างเป็นปกติ ซึ่งผมควรจะรู้ ถ้าผมเช็คสองรอบ

baseless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, 凭空 / 憑空] baseless (lie); without foundation
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, 莫须有 / 莫須有] groundless; baseless

baseless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing
飛語;蜚語[ひご, higo] (n) baseless rumor; baseless rumour; gossip; false report
根拠のない[こんきょのない, konkyononai] (adj-i) baseless; groundless
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless

baseless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
กุ[adj.] (ku) EN: made up ; unfounded ; baseless ; groundless FR: infondé
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
ไม่มีหลักฐาน[X] (mai mī lakt) EN: baseless FR: sans fondement ; sans preuve
ไม่มีมูล[adj.] (mai mī mūn) EN: baseless FR: sans fondement
พาโล[v.] (phālō) EN: accuse wrongly ; make a baseless accusation FR: accuser sans preuve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baseless
Back to top