ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfounded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfounded, *unfounded*,

-unfounded- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest you keep your unfounded accusations in check.ในการสอบสวนครั้งนี้ ผมแนะนำให้คุณตรวจสอบ ก่อนตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผล
No, this is about your unfounded suspicions.ไม่ มันเกี่ยวกับความสงสัยที่ไม่มีเหตุผลรองรับของคุณ
It has been brought to my attention that she intends to publish an unfounded story regarding Omar Hassan's murder.เธอนำมาซึ่งความสนใจของฉัน ที่เธอตั้งใจจะเผยแพร่ เรื่องที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ของการฆาตกรรมโอมาร์ ฮาสซาน

-unfounded- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue

-unfounded- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
ข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[n. exp.] (khørīekrøng) EN: unfounded claim FR:
กุ[adj.] (ku) EN: made up ; unfounded ; baseless ; groundless FR: infondé
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
ไม่มีเหตุผล[adj.] (mai mī hētp) EN: unfounded ; irrational FR: infondé
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate an unfounded claim FR:
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfounded-
Back to top