ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*token*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น token, -token-

*token* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as a token of something (idm.) เป็นเครื่องเตือน See also: เป็นสัญลักษณ์ของ
betoken (vt.) เป็นสัญญาณของบางสิ่ง
by the same token (idm.) โดยวิธีเดียวกัน See also: ในทำนองเดียวกัน
foretoken (n.) สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งที่เป็นลางบอก Syn. omen, prefigurement, prognostic
foretoken (vt.) ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
token (n.) สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ Syn. mark, emblem, symbol
token (n.) เหรียญพลาสติกหรือโลหะที่ใช้แทนเงิน
token (n.) ของที่ระลึก
token (adj.) ที่ทำพอเป็นพิธี
English-Thai: HOPE Dictionary
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ.
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)
English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tokenโทเค็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
token ringวงแหวนโทเค็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับไหว้ (v.) accept a token of bride and bridegroom´s respect
ของรับไหว้ (n.) token of a bride and bridegroom´s respect
ตาไก่ (n.) hen´s eye token See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric circles Syn. ฟองมัน
ธรณีสาร (n.) token of ill-fortune Syn. เสนียดจัญไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
You roll the dice to move your token. Doubles gets another turn.ทอยเต๋าแล้วเดิน ถ้าได้เลขคู่ทอยได้อีกตา...
You roll the dice to move your token. Doubles get another turn."ทอยเต๋าแล้วเดิน ถ้าได้เลขคู่ทอยได้อีกตา...
I've been asked to give you this small token of our appreciation.ฉันได้รับคำสั่งให้แจกของขวัญแก
As a token of my appreciation, please take these catalogs.การต่อสู้ใกล้จบแล้วหลังจากนี้
Dear knight, I pray that you take this favour as a token of my gratitude.อัศวินที่รัก , ฉันหวังว่า คุณจะยอมรับสิ่งนี้ แทนทำขอบคุณของฉัน.
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ
It's just a token giftนี่เป็นของขวัญเล็กน้อย
Sir, it's a token of my esteem.นายท่าน นี่คือของขวัญแสดง ความเคารพของข้า
As a token of my...เหมือนกับของขวัญของ... .
These are the tokens for the promise made between the recently deceased King Sung Jo and Mr. Shin.นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาระหว่างกษัตริย์ซุงโจและคุณชิน

*token* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
令牌环[lìng pái huán, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ, 令牌环 / 令牌環] token ring
令牌环网[lìng pái huán wǎng, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ ㄨㄤˇ, 令牌环网 / 令牌環網] token ring network
符记环[fú jì huán, ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 符记环 / 符記環] token ring
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, 象征性 / 象徵性] symbolic; emblem; token
符记[fú jì, ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 符记 / 符記] token

*token* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレームトークン[, kure-muto-kun] (n) {comp} claim token
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token
トークンパッシングプロトコル[, to-kunpasshingupurotokoru] (n) {comp} token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei
人気のない[ひとけのない, hitokenonai] (adj-i) (See 人気がない) deserted; empty of people
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token
字句[じく, jiku] (n) wording; words and phrases; way of expression; token
字句単位[じくたんい, jikutan'i] (n) {comp} lexical unit; lexical token
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation
杜鵑花[とけんか, tokenka] (n) (See 五月・さつき) satsuki azalea (Rhododendron indicum)
構文素[こうぶんそ, koubunso] (n) {comp} lexical token
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers
解けない問題[とけないもんだい, tokenaimondai] (n) insoluble problem
首都圏[しゅとけん, shutoken] (n) the capital city (often Tokyo) area (typically within 50 km of city's centre) (center); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network
トークン化[トークンか, to-kun ka] tokenize (vs)
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate
充足字句[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token
字句単位[じくたんい, jikutan'i] lexical unit, (lexical) token
数字句[すうじく, suujiku] number token
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token
構文素[こうぶんそ, koubunso] lexical token

*token* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
โล่เกียรติยศ[n. exp.] (lō kīettiyo) EN: honorary award ; testimonial plaque ; token of appreciation FR:
ปฏิการ[n.] (patikān) EN: token of appreciation ; token of gratitude FR:
พอเป็นพิธี[adj.] (phø pen phi) EN: perfunctory ; token ; cursory ; formal ; for form's sake FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ทักษิโณทก[n.] (thasinōthok) EN: water poured into a hand as a token of an offering FR:
ที่ระลึก[n.] (thīraleuk) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake FR: souvenir [m]
ธรณีสาร[n.] (thøranīsān) EN: token of ill-fortune FR:
ติดปลายนวม[X] (titplāinūam) EN: token benefit FR:

*token* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen {n}record token
Alibipolitik {f}tokenism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *token*
Back to top