ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-token-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น token, *token*,

-token- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับไหว้ (v.) accept a token of bride and bridegroom´s respect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
I've been asked to give you this small token of our appreciation.ฉันได้รับคำสั่งให้แจกของขวัญแก
As a token of my appreciation, please take these catalogs.การต่อสู้ใกล้จบแล้วหลังจากนี้
Dear knight, I pray that you take this favour as a token of my gratitude.อัศวินที่รัก , ฉันหวังว่า คุณจะยอมรับสิ่งนี้ แทนทำขอบคุณของฉัน.
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ
It's just a token giftนี่เป็นของขวัญเล็กน้อย
Sir, it's a token of my esteem.นายท่าน นี่คือของขวัญแสดง ความเคารพของข้า
As a token of my...เหมือนกับของขวัญของ... .
That is why he had the ring and the token sent to his friend, along with the letter in your hands.นั่นละท่านจึงส่งแหวนและเครื่องหมายแห่งสัญญาไปให้เพื่อนของท่าน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่เขียนไว้ในจดหมายในมือของลูก
Give me the ring, and the token or whatever..เอาแหวนนั่นมาให้หนูเดี๋ยวนี้นะ!
A simple offering of earth and water a token of Sparta's submission to the will of Xerxes.บรรณาการ ? ประเสริฐ แต่มีปัญหาอยู่บ้าง

-token- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
令牌环[lìng pái huán, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ, 令牌环 / 令牌環] token ring
令牌环网[lìng pái huán wǎng, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ ㄨㄤˇ, 令牌环网 / 令牌環網] token ring network
符记环[fú jì huán, ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 符记环 / 符記環] token ring

-token- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレームトークン[, kure-muto-kun] (n) {comp} claim token
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token
トークンパッシングプロトコル[, to-kunpasshingupurotokoru] (n) {comp} token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token
字句[じく, jiku] (n) wording; words and phrases; way of expression; token
字句単位[じくたんい, jikutan'i] (n) {comp} lexical unit; lexical token
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation
構文素[こうぶんそ, koubunso] (n) {comp} lexical token
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate
充足字句[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token
字句単位[じくたんい, jikutan'i] lexical unit, (lexical) token
数字句[すうじく, suujiku] number token
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token
構文素[こうぶんそ, koubunso] lexical token

-token- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
โล่เกียรติยศ[n. exp.] (lō kīettiyo) EN: honorary award ; testimonial plaque ; token of appreciation FR:
ปฏิการ[n.] (patikān) EN: token of appreciation ; token of gratitude FR:
พอเป็นพิธี[adj.] (phø pen phi) EN: perfunctory ; token ; cursory ; formal ; for form's sake FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ทักษิโณทก[n.] (thasinōthok) EN: water poured into a hand as a token of an offering FR:
ที่ระลึก[n.] (thīraleuk) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake FR: souvenir [m]
ธรณีสาร[n.] (thøranīsān) EN: token of ill-fortune FR:
ติดปลายนวม[X] (titplāinūam) EN: token benefit FR:

-token- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen {n}record token

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -token-
Back to top