ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*similarity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น similarity, -similarity-

*similarity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissimilarity (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. adaptability, deviation Ops. resemblance, similarity, likeness
similarity (n.) ความเหมือน See also: ความคล้ายคลึง Syn. likeness, resemblance, similitude
English-Thai: HOPE Dictionary
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy
English-Thai: Nontri Dictionary
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละม้าย (n.) similarity See also: resemblance Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง
ความเหมือน (n.) similarity See also: analogy, resemblance, likeness, similitude Ops. ความต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I still have not found any robot that bears any similarity to myself.แต่ผมก็ยังไม่พบ หุ่นที่มีอะไรเหมือนผมเลย
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น
But there is similarity in each.แต่มันมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละที่
Now, we already know that there is a similarity in the method of killing.ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า มีความคล้ายคลึงกันของวิธีการฆ่า
Given the second ship's similarity in design, our calculated approach, well, I thought it was rather obvious, really.ยานลำที่2มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน การคำณวนจากที่เราเข้าใกล้ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ
And the only similarity between the two victimsและความเหมือนกันอย่างเดียว ระหว่างเหยื่อสองราย
To catalog every dreaded similarity that links them.แคตตาล็อกทุกความคล้ายคลึงกันหวั่นที่เชื่อมโยงพวกเขา
But due to the similarity of the circumstances, can you think of anyone that might want to harm you and your brother?แต่เพราะความคล้ายกันของสถานการณ์ คุณนึกถึงใครที่อยากจะ ทำร้ายคุณกับพี่คุณออกบ้างมั้ย
I just figured it was the similarity to the other cold cases?ผมเพิ่งพบว่ามันมีความคล้ายคลึง กับคดีแช่เย็นอื่น
A few years later, when scientists thought to analyze the gasses trapped inside the Nakhla meteorite, and other members of its class, they found a striking similarity-- the vast majority of meteorites are fragments of asteroids.ต่อมาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อนักวิทยาศาสตร์คิดว่า การวิเคราะห์ก๊าซ ติดอยู่ภายในอุกกาบาต นัคลา,
Given the similarity to the Trevor Beckman case we'll definitely want to question her.คดีนี้คล้ายกับ คดีของเทรเวอร์ เเบล๊คแมน เราต้องสอบปากคำเธอก่อน

*similarity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相似性[xiāng sì xìng, ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄥˋ, 相似性] resemblance; similarity

*similarity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
似寄り[により, niyori] (n) similarity
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P)
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)
類似性[るいじせい, ruijisei] (n,adj-no) resemblance; similarity; analogy
類纂[るいさん, ruisan] (n,vs) collection of similar objects; classification by similarity

*similarity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแปลงภาวะคล้าย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: similarity transformation FR:
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; similarities [pl] ; thing in common FR: similarité [f]
ความคล้าย[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance ; similarity ; similitude FR: ressemblance [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]
ปฏิภาค[n.] (patiphāk) EN: analogy ; similarity ; proportion FR:
ภาวะคล้าย[n. exp.] (phāwa khlāi) EN: similarity FR:
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
ศูนย์กลางความคล้าย[n. exp.] (sūnklāng kh) EN: centre of similarity ; center of similarity ; centre of similitude ; center of similitude ; similitude FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *similarity*
Back to top